Prospectus

nl en

Historische sociolinguïstiek: terug naar de bronnen

Course
2012-2013

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

Taalgeschiedenissen zijn vaak geschiedenissen van de standaardtaal. Zo ook het Nederlands dat, zoals het verhaal gaat, rond 1650 zijn standaardtalige vorm had gevonden. Maar zolang vooral literaire teksten en grammatica’s worden gebruikt om die stelling te verdedigen, blijft onduidelijk of die standaardisatie zich ook voltrok in andere teksttypen. Daarom moeten we terug naar de bronnen – naar nieuwe bronnen, wel te verstaan. Bronnen die andere registers vertegenwoordigen, zoals brieven, dagboeken en kranten.

De oproep om terug te keren naar de bronnen heeft al vaker geklonken in de historische sociolinguïstiek. In dit college gaan we zelf terug naar de bronnen in een poging een beter beeld te krijgen van de taal zoals ze werkelijk was. Twee dingen staan daarbij centraal: ten eerste de internationale onderzoekstraditie van de historische sociolinguïstiek. We zullen nieuwe bronnen en benaderingen bespreken uit de geschiedenis van zowel het Nederlands als andere talen (bijv. Engels, Duits, Fins, Frans, Afrikaans). Ten tweede de geschiedenis van het Nederlands in de praktijk: we gaan zelf op zoek naar nieuwe bronnen voor de geschiedenis van het Nederlands.

In het afsluitende werkstuk kan er, afhankelijk van de interesse van de student, meer aandacht zijn voor theoretische taalkundige aspecten van taalvariatie en taalverandering, of meer voor de sociolinguïstische en/of cultuur-historische context.

Leerdoelen

Kennis van het internationale historisch-sociolinguïstische onderzoek
Kennis van 17de- en 18de-eeuws Nederlands op alle niveaus (fonologie en spelling, morfologie, syntaxis, stijl)
Toepassen van historisch-sociolinguïstische methoden in eigen onderzoek
Mondeling en schriftelijk rapporten over onderzoeksresultaten
Kritisch analyseren van onderzoeksresultaten
Toepassen van filologische methoden t.b.v. eigen onderzoek

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • afsluitend werkstuk

  • mondelinge presentatie

  • participatie in de werkcolleges

Blackboard

Ja

Literatuur

Terttu Nevalainen & Helena Raumolin-Brunberg, Historical Sociolinguistics: Language Change in Tudor and Stuart England. Londen etc., 2003: Longman.

Verdere literatuur wordt later opgegeven.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet toegankelijk voor a la carte en/of contractonderwijs.

Contact

Dr. G.J. Rutten
g.j.rutten@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Deze werkgroep is ook bedoeld voor studenten die de Researchmaster Linguistics volgen.