Prospectus

nl en

Clinical adolescent studies (Clinical assessment and treatment)

Course
2012-2013

NB Language of instruction is Dutch.

Toegangseisen

Het vak Clinical assessment and treatment: general introduction

Beschrijving

Tijdens het differentiatiegedeelte wordt ingegaan op aspecten van het werk van een orthopedagoog op het specifieke werkterrein van de jeugdzorg. Dit omvat onder meer aandacht voor de diagnostiek met betrekking tot ambulante jeugdhulpverlening, daghulpverlening, pleegzorg en residentiële jeugdhulpverlening. Daarnaast komen aan de orde teambegeleiding en behandelingsplanning, forensische diagnostiek en interventie, het juridische kader, interculturele aspecten en tot slot de interventiemogelijkheden.

In dit studieonderdeel wordt voortgebouwd op het vak Clinical Assessment and Treatment: general introduction en – voor zover van toepassing – Clinical skills (Clinical Assessment and Treatment).

Leerdoelen

Eindtermen: 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-13-14-15-16-18-19.

Rooster

Volgt later.

Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit hoorcolleges, het schrijven van een paper en als afronding vindt een literatuurtentamen plaats.

Toetsing

Literatuurtentamen en een paper.

Paper
Vanaf aanvang van het vak wordt er gewerkt aan een paper. Studenten schrijven in groepjes van drie een paper. De onderwerpen worden tijdens het eerste college aangeboden en verdeeld onder de studenten. De paper bestaat uit maximaal 5 pagina’s (exclusief voorblad, inhoudsopgave en literatuurlijst), regelafstand 1 ½. Op basis van het onderwerp wordt door de studenten literatuur gezocht. Het gaat hierbij om recente literatuur. 100% dient peerreviewed en Engelstalig te zijn.

De paper zal worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. Een onvoldoende paper kan worden herkanst. Indien deze nog steeds met een onvoldoende wordt beoordeeld, kan pas volgend studiejaar een nieuwe paper ingeleverd worden. Een voldoende paper geeft toegang tot het tentamen.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Tijdens de cursus te verstrekken artikelen.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator van dit onderdeel is Dr. V. Veen.
Een afspraak kan gemaakt worden via de mail.