Prospectus

nl en

Pre-master bachelorproject

Course
2012-2013

Beschrijving

Het Pre-master bachelorproject beoogt de student ervaring te laten opdoen met de praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Gedurende het project leert de student de tijdens Onderzoekspracticum 1, Praktische data-analyse met SPSS, Onderzoekspracticum 2 en Methoden van Kwalitatief Onderzoek verworven kennis en vaardigheden te gebruiken in onderzoekssituaties. Doordenking van onderzoeksvragen en -problemen vanuit theoretische kaders, toepassing van kennis in nieuwe situaties, methodisch leren handelen en professioneel leren functioneren vormen daarbij de specifieke projectdoelen. In het Pre-master bachelorproject moet niet alleen geleerd worden, maar ook gepresteerd. Om die reden is rapportage van de verrichte activiteiten van groot belang; dit dient dan ook te blijken uit een systematisch en goed gedocumenteerd onderzoeksverslag.

Ieder jaar is er één algemeen thema voor de cursus. In het collegejaar 2012-2013 wordt dit thema later bekend gemaakt. Iedere student dient in het kader van het onderzoek gegevens te verzamelen bij een school en is verantwoordelijk voor het contact met deze school.

Leerdoelen

 1. Kennismaken met een aantal elementen uit het onderzoeksproces: inlezen probleemstelling, formuleren van onderzoeksvragen, formuleren van hypothesen, dataverzameling, dataverwerking, data-analyse en rapportage. [Eindtermen 1.1, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2]
  1. Kennismaking met een relevant onderzoeksveld in de pedagogiek. [1.3]
  2. Oefening in onderzoeksactiviteiten zoals behandeld in Onderzoekspracticum 1 en 2 binnen een onderzoeksveld in de pedagogiek. [1.4]
  3. Integratie van eerder aangeleerde kennis en vaardigheden met onderzoek in een onderzoeksveld in de pedagogiek. [1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5]
  4. Leren zelfstandig en verantwoordelijk een onderzoek uit te voeren. Aspecten daarvan zijn: het tonen van inzet en doortastendheid, ,het zich houden aan afspraken, ,correctheid in de omgang met respondenten en medestudenten, openstaan voor begeleiding en het niveau van (wetenschappelijke) rapportage van de onderzoekswerkzaamheden. [2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.3]
  5. Zicht krijgen op de eigen mogelijkheden en beperkingen, zowel met betrekking tot onderzoeksvaardigheden als met betrekking tot het persoonlijk functioneren. [2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.3]
  6. Leren beoefenen van (meta-)theoretische reflectie, bezinning op ethische en praktische implicaties van het onderzoek, de gekozen methodologie. De achtergronden van de onderzoeksvraag respectievelijk het werkveld waarbinnen dit plaatsvindt, behoren ook tot het onderzoek. [3.4]
  7. Leren schriftelijk rapporteren van onderzoek naar wetenschappelijke standaard (APA 5, American Psychological Association). [2.2, 2.6, 2.7, 2.8]

Rooster

Volgt later.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en incidenteel een hoorcollege.

Toetsing

Het individuele eindcijfer is gebaseerd op een beoordeling van de participatie tijdens Blackboard-opdrachten (5%), de participatie tijdens de werkcolleges (5%) en de kwaliteit van het individuele eindpaper (90%) waarin de student zelfstanding een deel van alle verzamelde gegevens analyseert en verslag doet. Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht.

Blackboard

In de cursus wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard m.b.v. algemene en groepsdiscussiefora en groeps- en individuele opdrachten ter voorbereiding van de werkcolleges.

Literatuur

Het overzicht van de te bestuderen literatuur zal op Blackboard ter beschikking worden gesteld. De literatuur zal hoofdzakelijk bestaan uit digitaal toegankelijke artikelen/tekstpassages.

Aanmelden

De Blackboard omgeving voor deze cursus is vanaf 5 september toegankelijk. U logt in met uw ULCN-account of toelatingsexamenaccount en klikt dan op het tabblad “courses”. Zoek en enroll bij de cursus genaamd “Pre-master/Bachelorproject_2012-2013”.

Contact

Informatie over de coördinator van het vak volgt spoedig.

Opmerkingen

De cursus heeft een zeer hoog tempo en u wordt sterk aangeraden om vanaf de aanvang alles goed bij te houden.