Prospectus

nl en

International Law

Course
2012-2013

Toegangseisen

Succesvolle afronding van het bachelor 1 vak: Inleiding Internationaal en Europees recht.

Beschrijving

Het vak ‘Internationaal Recht’ bouwt voort op het bachelor 1 vak ‘Inleiding Internationaal en Europees Recht’ waarin de studenten inzicht werd verschaft in het geheel eigen karakter van de internationale rechtsorde en de fundamentele beginselen die hieraan ten grondslag liggen alsmede de wisselwerking tussen het Nederlandse en het internationale publiekrecht. De bij dit vak behandelde stof wordt als bekend verondersteld.

In het vak ‘Internationaal recht’ worden enkele belangrijke leerstukken van het internationaal publiekrecht behandeld aan de hand van jurisprudentie en statenpraktijk, waar mogelijk op basis van actuele thema’s. Elke week wordt een bepaald thema binnen het internationaal publiekrecht uitgediept: jurisdictie en immuniteiten; het geweldsverbod en uitzonderingen daarop; internationaal humanitair en strafrecht; internationaal economisch recht en duurzame ontwikkeling; en staatsaansprakelijkheid en internationale geschillenbeslechting.

In de hoorcolleges zullen de algemene beginselen worden behandeld; zij zullen tevens gericht zijn op het in kaart brengen van het positieve recht. Voor de werkgroepen moeten studenten diverse opdrachten voorbereiden die in de werkgroep interactief besproken worden ter verwerving van de noodzakelijke vaardigheden voor de beroepspraktijk. Dit zijn vaardigheden zoals het raadplegen en analyseren van rechtsbronnen, het oplossen van casusposities en de presentatie van een juridische analyse of betoog.

Tevens wordt dit jaar (op verzoek van studenten via evaluaties in vorige jaren) het project ter verwerving van bijkomende schrijf- en spreekvaardigheid voortgezet. Studenten die aan de werkgroepen wensen deel te nemen, moeten hiervoor wekelijks één kort essay (400 woorden d.w.z. één A4 pagina) indienen, alsook het essay van een mede-student “peer reviewen”. Tijdens de werkgroepen worden deze essays mondeling toegelicht door de studenten. Alle studenten worden geacht alle opgaven voor te bereiden, maar slechts 1 opgave-paper moet worden ingediend.

Wat betreft het onderwerp van het paper: hiervoor worden studenten voor het begin van het vak in groepen onderverdeeld, op basis van hun uSis-registratie. Wie geen paper indient, zal door de werkgroepdocent gevraagd worden de werkgroep te verlaten. Deze studenten kunnen de daaropvolgende week opnieuw aansluiten indien zij dan wel een paper hebben voorbereid. Studenten die niet kunnen of wensen deel te nemen aan dit systeem, blijven uiteraard van harte welkom bij de hoor- en responsiecolleges.

Tijdens de twee responsiecolleges worden de werkgroepopgaven van alle vijf werkgroepen ex cathedra behandeld. Responsiecollege I: opgaven van week 1, 2 en 3 Responsiecollege II: opgaven van week 4, 5 + mogelijkheid tot vragenstellen

Studenten die minimaal drie essays ingeleverd hebben en deze mondeling toegelicht hebben (cijfer wordt bekendgemaakt voor het tentamen), mogen één open vraag naar keuze bij het tentamen openlaten. Het cijfer van de schrijf- en spreekvaardigheidopdrachten komt dan in de plaats van de opengelaten vraag. Studenten mogen ook kiezen alle tentamenvragen op te lossen, waarbij het cijfer van de schrijf- en spreekvaardigheidopdrachten automatisch komt te vervallen. De mogelijkheid dit cijfer uit de werkgroepen te laten meetellen geldt voor de duur van één studiejaar: 2012-2013.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Internationaal recht heeft allereerst tot doel om studenten vertrouwd te maken met het internationaal publiekrecht en om rechtsvragen op dit terrein te kunnen onderkennen en te plaatsen binnen de systematiek van het recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: kennis van de beginselen en actuele vraagstukken van het internationaal publiekrecht en het toepassen van deze kennis door het oplossen van casusposities in dit gebied. De studenten die ervoor opteren om deel te nemen aan het schrijven en toelichten van essays hebben bovendien nog bijkomend hun spreek- en schrijfvaardigheid geoefend.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. N.J. Schrijver en Dr. F. Baetens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen literatuur en jurisprudentie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. F. Baetens, Dr. E. Koppe, Mw. mr. E. Kuijt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden van alle opgaven, indienen van 1 paper en “peer reviewen” van het werk van een mede-student per werkgroep

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: Dr. F. Baetens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen werkgroepstof

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen Optioneel: essays en mondelinge toelichting

Inleverprocedures
De inleverprocedure van de optionele essays zal bekendgemaakt worden via Blackboard in augustus 2012 (ruim voor de eerste werkgroep).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de materialen in de reader en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • A. Nollkaemper, Kern van het Internationaal Publiekrecht, 5e druk, Boom Juridische Uitgevers (nieuwste uitgave)

 • Elementair Internationaal Recht, T.M.C. Asser Press (nieuwste uitgave)

Werkboek:
Geen.

Reader:
Reader Internationaal Recht 2012 -2013
Bestellen via readeronline.
https://www.microwebedu.nl/bestellen/unileiden/?action=order

Aanbevolen studiemateriaal
Evt. aanbevolen literatuur zal worden bekend gemaakt op blackboard en in de reader.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. F. Baetens, LL.M.

 • Werkadres: KOG Kamer B 1.29

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via E-Mail

 • Telefoon: 071-527 7708

 • E-mail: f.baetens@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Instituut voor Publiekrecht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.19

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8837

 • E-mail: w.h.rodger@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.