Prospectus

nl en

Specialised Course: Construction Law

Course
2012-2013

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER)

Beschrijving

Bouwrecht omvat een grote verscheidenheid aan regels die betrekking hebben op één bepaalde maatschappelijke activiteit: het bouwen. Capita Selecta Bouwrecht is opgebouwd rond een specifiek onderdeel van het Bouwrecht i.c. de aanbesteding. Dat onderdeel wordt aan de hand van wetgeving en jurisprudentie verder uitgediept.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verkrijgen van kennis en inzicht in een specifiek onderdeel van het bouwrecht, te weten de aanbesteding van (bouw)werken en (adviseurs)diensten. Het (verder) ontwikkelen van de vaardigheid met de opgedane kennis en inzichten casusposities op te lossen en stellingen te verdedigen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft kennis van en inzicht in het behandelde onderwerp alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.

 • De student is in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op wetgeving en jurisprudentie op dit gebied en heeft inzicht in de maatschappelijke context waarin het onderwerp zich ontwikkelt en manifesteert.

 • De student is in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het onderwerp aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en – zowel mondeling als schriftelijk – juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Prof. Mr. J.M. Hebly en eventueel gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: Prof. Mr. J.M. Hebly en eventueel gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen (open vragen). Bij geringe deelname aan (her)tentamen kan besloten worden dit mondeling af te nemen. Hertentamen staat alleen open voor studenten die voor het tentamen zijn gezakt.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Zie Blackboard.

Werkboek:
Zie Blackboard.

Reader:
Zie Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal
Zie Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. Mr. J.M. Hebly

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7381/7400

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C.202

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381/7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inschrijving verplicht tot actieve deelname. Bij onvoldoende actieve deelname bestaat geen recht op het afleggen van tentamen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.