Prospectus

nl en

Introduction to Constitutional and Administrative Law

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen:

 • rechtsgeleerdheid (alle afstudeerrichtingen)

 • notarieel recht

 • fiscaal recht

 • criminologie

Beschrijving

Centraal in het vak staan de begrippen ‘staat’, ‘rechtsstaat’, ‘overheidsbevoegdheid’ en ‘beleid’. Dat betekent dat aan de orde komt wat een staat eigenlijk is, hoe de overheidsorganen (onder meer regering en parlement) samengesteld zijn, welke bevoegdheden die overheidsorganen hebben, op welke manier er (door de volksvertegenwoordiging en door de rechter) controle wordt uitgeoefend op de uitoefening van die bevoegdheden en welke beginselen aan de verhouding tussen overheid en burger ten grondslag liggen (bijvoorbeeld respect voor de rechten van de mens).
Het Nederlandse staats- en bestuursrecht kan niet meer los gezien worden van bovennationale regelgeving en internationale juridische ontwikkelingen. Daarom biedt het vak tevens inzicht in de gevolgen van Europese en internationale rechtsregels voor het nationale recht en de bevoegdheden van de nationale overheidsorganen.
Voorts worden enkele professionele vaardigheden ontwikkeld, zoals het gebruik van wetboeken en het analyseren van jurisprudentie, in aansluiting op de training van deze vaardigheden in Leiden Law Practices.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: een introductie te geven tot het geldende staats- en bestuursrecht, inclusief het bestuursprocesrecht, alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) daarvan.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van en inzicht in het geldende staats- en bestuursrecht, inclusief het bestuursprocesrecht, alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) daarvan;

 • kennis van en inzicht in de gevolgen van Europese en internationale rechtsregels voor het nationale recht en de bevoegdheden van de nationale overheidsorganen;

 • de beheersing van enkele professionele vaardigheden, zoals het gebruik van wetboeken en het analyseren van jurisprudentie.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. dr. M.L. van Emmerik, mr. dr. Y.E. Schuurmans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. dr. J.P. Loof, mr. C. de Kruif, mr. dr. M.K.G. Tjepkema, mr. dr. M.M Groothuis, mr. T. de Jong, mr. A.E.M. Leijten, mr. A.J. Metselaar, e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het zich door middel van zelfstudie eigen maken van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en voorbereiden van opgaven daarover. Dit mede met het oog op tijdens de werkgroepen gehanteerde werkvormen, waaronder discussie. Voorts dient gedurende de cursus, op de in het werkboek aangegeven momenten, een beknopte tussentijdse schriftelijke opdracht te worden ingeleverd.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, deels bestaand uit meerkeuzevragen (ongeveer 75%) en deels uit essayvragen (ongeveer 25%).

Inleverprocedures
Het tussentijdse schriftelijke werkstuk dient bij de eigen werkgroepdocent te worden ingeleverd. Zie verder het werkboek.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • A.D. Belinfante & J.L. de Reede/ L. Dragstra e.a., Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, Deventer: Kluwer (17e druk)

 • G.A.C.M. van Ballegooij e.a., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Deventer: Kluwer (6 e druk)* A.M.M.M. Bots e.a. (red.), Staats- en bestuursrecht. Jurisprudentie 1849-2011, Nijmegen: Ars Aequi Libri (4e herziene editie)

 • Actuele wetteneditie: Kluwer College¬bundel 2012-2013 of Sdu Verzame¬ling Nederlandse Wetgeving 2012-2013.

Werkboek:

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Van abdicatie tot zetelroof. Begrippen uit het staatsrecht verklaard door Max de Bok, brochure van de rijksoverheid, opgenomen in de Blackboardomgeving van het vak.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis . Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2011, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. J.P. Loof

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A 1.57

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7711

 • E-mail: j.p.loof@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2012 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2012 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2012 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propedeuse) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen. Als een student ervoor kiest deel te nemen aan de eerste tentamenkans, dan mag hij/zij alleen deelnemen aan de tweede tentamenkans als voor het eerste tentamen het cijfer 4 of hoger is gehaald.