Prospectus

nl en

Law and Business

Course
2012-2013

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Het vak Recht en Bedrijf geeft studenten de mogelijkheid om kennis te maken met de vakgebieden van de drie verschillende Recht en Bedrijf-afstudeerrichtingen van de bachelorstudie Rechtsgeleerdheid, namelijk Recht & Economie, Recht & Bedrijfswetenschappen en International Business Law.

In de praktijk komen de vakgebieden economie, bedrijfswetenschappen en het internationale bedrijfsrecht voortdurend met elkaar in aanraking. Wie een ondernemingsrechtelijke casus juist wil oplossen, moet ook kennis hebben van de economie waarin een onderneming opereert en moet goed op de hoogte zijn van hoe een bedrijf functioneert. Ook de internationale context waarbinnen een bedrijf opereert speelt steeds vaker een rol.

In het vak Recht en Bedrijf gaan de studenten aan de slag met de verschillende fasen in de levenscyclus van een onderneming. Dit thema loopt als rode draad door de colleges heen en wordt vanuit een economische, bedrijfswetenschappelijke en ondernemingsrechtelijke invalshoek belicht.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:
Economische context (economische ontwikkeling, overheidsbeleid en effecten op het bedrijfsleven)
Start van de onderneming (business plan, rechtsvormen en financiering)
Groei van de onderneming (strategie en corporate governance)
Volwassenheid en neergang van de onderneming (turnaround management)
Ondergang van de onderneming (aansprakelijkheid en faillissement)

Leerdoelen

Doel van het vak:
Door het vak Recht en Bedrijf maken studenten kennis met de verschillende fasen in de levenscyclus van ondernemingen en geeft de studenten inzicht in de verschillende economische, bedrijfswetenschappelijke en (internationaal) bedrijfsrechtelijke aspecten die hierbij van belang zijn.

Eindkwalificaties:
Na afronding van het vak bezitten de studenten de volgende kwalificaties:

 • De student kan beschrijven wat hoofdlijnen zijn van de economische ontwikkeling, en van het economisch beleid van de overheid en hij/zij kan aangeven wat de consequenties hiervan zijn, onder meer voor het bedrijfsleven;

 • De student kan uitleggen wat de gevolgen zijn van een slecht functionerende economie, onder meer voor bedrijven;

 • De student kan verwoorden hoe een ondernemingsplan dient te worden opgesteld, welke rechtsvormen een onderneming kan aannemen en hoe dit samenhangt met de financieringsvormen van die onderneming;

 • De student heeft inzicht in hoe een onderneming verantwoord kan groeien en hoe strategie en corporate governance hierbij een rol spelen;

 • De student kan benoemen wat de oorzaken kunnen zijn van de neergang van een onderneming en hoe turnaround management deze neergang kan tegengaan;

 • De student kan aangeven hoe het faillissementsrecht is georganiseerd en hoe de aansprakelijkheid van de bij de onderneming betrokkenen is geregeld in geval van insolventie.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1 hoorcollege à 2 uur per week (let op: in de eerste collegeweek volgen de studenten 2 hoorcolleges à 2 uur per week)

 • Namen docenten: prof. dr. J.A.A. Adriaanse (bedrijfwetenschappen), prof. dr. K.P. Goudswaard (economie) en mw. prof. mr. drs. I.S. Wuisman (International Business Law)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in de reader/werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof. Aangezien de stof van de hoorcolleges tot de verplichte tentamenstof hoort, wordt studenten dringend aangeraden de colleges goed voorbereid bij te wonen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 1 werkgroep à 2 uur per week (let op: in de eerste collegeweek volgen de studenten geen werkgroep. In de plaats hiervan volgen zij een extra hoorcollege)

 • Namen docenten: mr. T.C.A. Dijkhuizen en mr. A.M. Verweij

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten krijgen via Blackboard wekelijks een opdracht met bijbehorende studeeraanwijzing die aangeeft wat van hen bij de voorbereiding op de werkgroep wordt verwacht.
  De opdrachten worden vervolgens interactief in de werkgroep besproken.

Andere onderwijsvorm(en):
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het tentamen zal bestaan uit meerkeuzevragen en essay vragen (open vragen). Zie voor nadere informatie Blackboard

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur en jurisprudentie, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Werkboek en Reader Recht en Bedrijf, studiejaar 2012/2013, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

 • Handouts en documenten op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2012, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. dr. M.P. Lycklama à Nijeholt

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C 2.18

 • Bereikbaarheid: per e-mail en op afspraak

 • Telefoon: 071-527 7758

 • E-mail: M.P.Lycklama@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut Fiscale en Economische Vakken

 • Kamernummer secretariaat: kamer B 2.11

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7851

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

1)De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kent met ingang van september 2011 een gemeenschappelijke, identieke propedeuse voor alle drie de juridische opleidingen.
Studenten Rechtsgeleerdheid, alsmede die van Notarieel Recht en Fiscaal Recht, hebben in het eerste semester van het propedeusejaar een keuzemogelijkheid. Zij kunnen namelijk een keuze maken tussen het vak ‘Rechtsvinding in theorie en praktijk’ en/of het vak ‘Recht en Bedrijf’. Het is verplicht om één van deze twee vakken te volgen, maar ook kunnen en mogen studenten in het eerste jaar bij belangstelling beide vakken, tegelijkertijd, volgen.
2) Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2012 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2012 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2012 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propedeuse) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen. Als een student ervoor kiest deel te nemen aan de eerste tentamenkans, dan mag hij/zij alleen deelnemen aan de tweede tentamenkans als voor het eerste tentamen het cijfer 4 of hoger is gehaald.