Prospectus

nl en

Academic Skills for criminologists

Course
2012-2013

Toegangseisen

Leiden Law Practices incl. de taaltoets dient door voltijdstudenten te zijn behaald alvorens aan dit vak mag worden deelgenomen; de taaltoets dient door deeltijdstudenten te zijn behaald alvorens aan dit vak mag worden deelgenomen.

Ook is dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen. Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Het aanleren van schrijfvaardigheden staat centraal. Op basis van literatuur en zelfverzamelde empirische data worden gedurende de gehele periode de verschillende onderdelen van een empirisch paper geschreven en opdrachten gemaakt. Hierbij maken de studenten kennis met de zogeheten empirische cyclus. Het paper wordt in delen opgebouwd en de verschillende onderdelen van dit paper worden besproken in de werkgroep en door medestudenten beoordeeld. Het vak wordt afgesloten met een in duo’s geschreven paper.

Leerdoelen

Doel van het vak:

De doelstelling van het vak Criminologische Vaardigheden is om door middel van verschillende werkvormen een empirisch paper te schrijven over een criminologisch relevant – en gezamenlijk- thema. De nadruk ligt op het ontwikkelen van academische vaardigheden aan de hand van de empirische cyclus, waarbij de nadruk ligt op het rapporteren van empirisch onderzoek en het kritisch bekijken van ander empirisch onderzoek.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van dit vak kan de student zelfstandig de empirische cyclus doorlopen. Dit betekent dat de student:

 1. de literatuur kan vinden en bestuderen binnen het voorgestelde criminologische thema (Empirische cyclus; observatie);
  1. hieruit zelfstandig een probleemstelling kan formuleren (Inductie);
  2. op basis van de probleemstelling zelf studie- of onderzoeksvragen kan formuleren (Empirische cyclus; Deductie)
  3. de literatuur kan koppelen aan de empirische data (Empirische cyclus; Deductie)
  4. op basis van literatuur en de analyse van data antwoorden kan formuleren op de gestelde vragen (Empirische cyclus; Toetsing)
  5. conclusies kan verbinden ten aanzien van de probleemstelling (Empirische cyclus; Evaluatie)
  6. de gevonden informatie en de getrokken conclusies op heldere wijze kan rapporteren ( Empirische cyclus; Evaluatie)

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal a 2 uur: 2

 • Naam docent: Dr. Veroni Eichelsheim

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voor het eerste hoorcollege worden studenten geacht de Blackboard-omgeving voor het vak bestudeerd te hebben en de studiehandleiding te hebben gelezen.

Werkgroepen

 • Aantal a 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. Veroni Eichelsheim & Hilde Wermink MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studenten worden geacht Inleiding Criminologie actief te volgen of te hebben gevolgd, evenals de bibliotheekinstructie. Voor de eerste werkgroep worden de studenten geacht de Blackboard-omgeving voor het vak bestudeerd te hebben en de studiehandleiding van het practicum te hebben gelezen. Bij alle volgende werkgroepen dienen zij zelf literatuur en/ of andere bronnen te verzamelen en te bestuderen en de gevonden informatie te verwerken in opdrachten. Voor elke werkgroepbijeenkomst dienen studenten een aantal opdrachten te maken en in te leveren via Blackboard en op papier mee te nemen naar de werkgroep (meegenomen opdracht is toegangseis voor de werkgroepen).Deze opdrachten worden nagekeken (peer assessment) en besproken. Grondige voorbereiding is vereist. Studenten dienen zich te realiseren dat dit een intensief vak betreft waarbij actieve deelname en zelfstudie cruciaal zijn.

Andere onderwijsvorm(en)

*Omschrijving: Tutorials

 • Aansluitend bij de Toolbox van de bibliotheek worden in dit vak verschillende tutorials aangeboden. De tutorials zijn zelfstandig te bestuderen online cursussen die afgesloten worden met een toets.

  *Omschrijving: verzameling empirische data *In het kader van het Practicum zullen studenten zelf data gaan verzamelen. Op basis van deze data worden de empirische stukken geschreven. ### Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Gedurende de onderwijsperiode worden verschillende schriftelijke opdrachten gemaakt, die wekelijks worden ingeleverd via Blackboard en op papier mee genomen naar de bijeenkomst, waar we de opdrachten gezamenlijk nakijken (peer assessment). Daarnaast zal de werkgroepdocent van iedereen een deelopdracht van persoonlijke en schriftelijke feedback voorzien.

De hele groep speelt een actieve rol bij de voorbereiding en nabespreking van iedere groepsopdracht, waarbij de individuele participatie (zoals beoordeeld aan de hand van deelname aan groepsdiscussies, samenvatting van literatuur, etc.) wordt meegewogen bij de bepaling van het eindcijfer.
Het eindcijfer is voor 60% gebaseerd op een in duo’s geschreven eindpaper, de conclusie van het paper en een zelfreflectieverslag worden individueel geschreven en tellen voor 30% mee voor het eindcijfer. Daarnaast is het eindcijfer voor 10% gebaseerd op actieve individuele participatie (literatuur lezen, opdrachten meenemen naar de werkgroep, actieve deelname aan de werkgroep en alle opdrachten op tijd inleveren). Alle gemaakte werkstukken worden beoordeeld op inhoud, structuur, stijl, grammatica en literatuurgebruik. Inhoudelijke beoordelingscriteria zijn diepgang, volledigheid, consistentie en wetenschappelijke verantwoording. Hoewel de papers in duo’s worden geschreven, zal individuele bijdrage in de werkgroepen en individuele bijdrage aan het eindpaper ook worden meegewogen in het cijfer.
Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht; de aanwezigheidseisen van het LLP zijn eveneens geldig. Bij herhaalde afwezigheid zal de student worden uitgesloten van deelname aan het practicum.

Inleverprocedures

De wekelijkse schriftelijke opdrachten en onderdelen van het paper dienen op papier te worden meegenomen naar de werkgroepbijeenkomst en elektronisch ingeleverd te worden via Blackboard.

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt voor aanvang van het onderwijs op de Blackboard-omgeving van dit vak bekendgemaakt.

 • American Psychological Association (nieuwste editie). Concise Rules of APA Style. The Official Pocket Style Guide.Washington: American Psychological Association.

  *Verschuren, P. J. M. (2010). De Probleemstelling voor een Onderzoek (nieuwste editie). Utrecht: Het Spectrum. - Documenten op BlackBoard.

 • Studenten worden geacht actief te zoeken naar recente criminologische literatuur waaronder artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

 • Artikel over de empirische cyclus.

Werkboek:
Studiehandleiding voor het vak (wordt aangereikt via Blackboard of werkboek en reader te Bestellen via readeronline.
https://www.microwebedu.nl/bestellen/unileiden/?action=order

Reader:
Geïntegreerd met werkboek.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Hart, C. (nieuwste editie). Doing a literature review: releasing the social science research imagination. London: Sage Publications.

 • Malmfors B, Garnsworthy P, Grossman M. (2004). Writing and presenting scientific papers. Nottingham:Nottingham University Press.

 • Oost, H. (2002). Een onderzoek rapporteren. Baarn: HBuitgevers.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2012, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. Veroni Eichelsheim

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat.

 • Telefoon: 071-527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen