Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Immigration Law (National)

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Mag een buitenlandse partner in Nederland komen wonen? Mag Nederland een asielzoeker terugsturen naar Afghanistan? Mag een buitenlander die in Nederland is opgegroeid, maar geen geldige verblijfsvergunning heeft in Nederland blijven wonen? Dit zijn allemaal vragen die elke dag de krant halen. Het zijn vragen die te maken hebben met het immigratierecht. In deze cursus wordt ingegaan op actuele thema’s binnen het Nederlandse immigratierecht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden onderwerpen als asiel, gezinshereniging, nationaliteit en arbeidsmigratie besproken. Een asieladvocaat licht in een gastcollege toe hoe het immigratierecht in de praktijk uitpakt. Ook wordt een bezoek gebracht aan een rechtbank waar een zittingsdag wordt bijgewoond. Op deze manier is er, naast de uitleg van het vreemdelingenrecht, ook aandacht voor de carrièremogelijkheden binnen dit rechtsgebied.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Doel van het vak is: via een probleemgerichte benadering inzicht te verschaffen in het vreemdelingenbeleid, de structuur van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving en rechtspraak, alsmede in de positie van het individu in dit rechtsgebied

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
(inhoud):

 • De studenten hebben grondige kennis van het systeem van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving.

 • De studenten hebben inzicht in en kennis van de belangrijkste jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de individuele rechtspositie van de vreemdeling.

 • De studenten hebben een duidelijk inzicht in en kennis van de wijze waarop het Europese recht het Nederlandse recht beïnvloedt en vormt.
  (vaardigheden):

 • De studenten zijn in staat om lastige kernproblemen van het Nederlandse vreemdelingenrecht te analyseren in het licht van nationale en Europeesrechtelijke literatuur, rechtspraak, en regelgeving.

 • De studenten zijn bewerktuigd om de verworven kennis en inzichten op wetenschappelijk of praktisch juridische niveau uit te bouwen en toe te passen.
  h3. Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 9

 • Namen docenten: Prof. mr. P. R. Rodrigues, Mr. Drs. G.G. Lodder en Mr. M. A.K. Klaassen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt nader bepaald (zie Blackboard).

Werkgroepen
Geen aparte werkgroepen.

Andere onderwijsvorm(en)
Gastcollege, bezoek aan rechtbank (onder voorbehoud).

Toetsing

Toetsvorm(en)
Tentamen (90% eindcijfer) en tussentoets die voor 10% meetelt voor het eindcijfer.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
G.G. Lodder, Vreemdelingenrecht in vogelvlucht, Den Haag: Sdu 2011

Werkboek:
Geen.

Reader:
Verkrijgbaar bij onderwijsmaterialen

Aanbevolen studiemateriaal
Zie Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.
Naast het onderwijs in Leiden vindt er bij voldoende belangstelling (min 10 deelnemers) ook onderwijs in Den Haag (in de avond) plaats.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. P.R. Rodrigues

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, Kamer A3/19

 • Bereikbaarheid: Dinsdagen en Donderdagen

 • Telefoon: 071 – 527 8822

 • E-mail: P.R.Rodrigues@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Immigratierecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden:

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: m.e.claproth@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Meer informatie over immigratierecht op www.immigrationlaw.nl.
Email adres van het Instituut voor Immigratierecht: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.