Prospectus

nl en

Property Law

Course
2012-2013

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk Recht.

Beschrijving

Binnen het vermogensrecht kunnen twee belangrijke rechtsgebieden worden onderscheiden: het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten onderling. Het goederenrecht heeft betrekking op de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten en goederen. Het goederenrecht is geregeld in de boeken 3 (bepalingen voor alle goederen) en 5 (bepalingen met betrekking tot rechten die uitsluitend bestaanbaar zijn op zaken).
Aan de orde komen met name de begrippen goed en zaak, eigendom, hoe goederen worden verkregen en verloren (zoals overdracht, natrekking, zaaksvorming, verjaring), beperkte rechten (zoals pand en hypotheek) en de goederenrechtelijke positie van het vorderingsrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Verdieping t.o.v. het vak Inleiding burgerlijk recht.

 • Het verkrijgen van dieper inzicht in een aantal kernleerstukken en centrale vraagstukken.

 • Met aandacht voor de groeiende invloed van het transnationale recht (zoals het EVRM en de EG-richtlijnen) en het buitenlandse recht (met aandacht bijvoorbeeld voor de Anglo-Amerikaanse constructies als de trust en factoring).

 • Het actief kunnen toepassen van het verworven inzicht en de opgedane kennis bij het oplossen van casus.

 • Het verwerven van vaardigheden bij het oplossen van casus zoals het herkennen van de kernvraag uit de casus en het vervolgens stap voor stap kunnen bereiken van een oplossing.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft grondige kennis van en inzicht in het geldende goederenrecht en de systematiek ervan.

 • De student is in staat het goederenrecht te begrijpen als discursieve grootheid en heeft inzicht in de wijze waarop het systeem van het recht en het recht zelf met elkaar verbonden zijn.

 • De student is in staat om juridische teksten, waaronder jurisprudentie en wetgeving, te begrijpen en te analyseren.

 • De student is in staat om vanuit het systeem van het goederenrecht kritisch te reflecteren op het recht – mede gelet op de grenzen van het vakgebied – en heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het goederenrecht zich ontwikkelt en manifesteert.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: vijf; gedurende vijf weken 1 college van twee uur per week.

 • Namen docenten: Prof. mr. H.J. Snijders.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de in het werkboek per week aangegeven literatuur en jurisprudentie. Zie Blackboard voor eventuele nadere informatie.

Werkgroepen

 • Aantal: vijf, gedurende vijf weken 1 werkgroep van twee uur per week.

 • Namen docenten: worden nader bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: grondige, schriftelijke voorbereiding van de weekcasus in het werkboek. Zie Blackboard voor eventuele nadere informatie.
  Indien een student zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, is hij verplicht aan de bijeenkomsten daarvan deel te nemen. Is de student meer dan eenmaal afwezig, dan mag hij vervolgens niet meer aan het werkgroeponderwijs van het vak deelnemen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Op Blackboard worden regelmatig podcasts gepubliceerd.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • H.J. Snijders & E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer: Kluwer ( nieuwste druk).

 • Jac. Hijma & M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer ( nieuwste druk).

 • Aanvullende verplichte literatuur en verplichte rechtspraak zoals vermeld in het werkboek.

Werkboek:
Werkboek Goederenrecht, Bestellen via readeronline.
https://www.microwebedu.nl/bestellen/unileiden/?action=order

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. mr. M.D.R.M. de Deugd

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer C2.14

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon: 071-5277400 (secretariaat)

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht;Institute of Private Law

 • Afdeling Civiel recht; department of Civil Law

 • Sectie Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat:C2.02

 • Openingstijden: Balie maandag t.e.m. vrijdag 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7400

 • E-mail secretariaat: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.