Prospectus

nl en

Constitutional and Administrative Law

Course
2012-2013

Toegangseisen

Inleiding Staats- en bestuursrecht
Aanbevolen wordt voor aanvang van de cursus de basiskennis uit het vak Inleiding Staats- en bestuursrecht op te frissen.

Beschrijving

Dit vak bouwt voort op het eerstejaarsvak Inleiding Staats- en bestuursrecht. Aan de hand van de studieboeken en enkele readers wordt de student een overzicht geboden van een brede reeks van staats- en bestuursrechtelijke onderwerpen, waarbij hij/zij zich door zelfstudie (ondersteund door studiewijzers in het Werkboek en door zelftoetsvragen en meerkeuzetoetsen in de Blackboardomgeving) een ‘basisniveau’ aan kennis moet verwerven. Tijdens de hoorcolleges en de (nieuwe zogenoemde ) casuscolleges (zie ook onder het kopje ‘Onderwijsvormen) vindt een thematische verdieping plaats in de wijze waarop de beginselen van de democratische rechtsstaat en de binding aan internationale en Europese normen een rol spelen bij de vormgeving van het staats- en bestuursrecht in Nederland. Daarbij wordt duidelijk dat er sprake is van een grote mate van verwevenheid tussen de Nederlandse en de internationale en Europese rechtsorde. Deze verwevenheid is van grote invloed op de inrichting van en onderlinge verhouding tussen de diverse nationale staatsorganen en staatsmachten (wetgever, bestuur en rechter) en ook op de verhouding tussen de overheid en de burger. Zij heeft bijvoorbeeld consequenties voor de mogelijkheden die de burger heeft om wetgeving en bestuursbeslissingen te beïnvloeden (democratische legitimatie), voor de normering van bestuursoptreden en voor de rechtsbescherming van de burger tegen overheidsbeslissingen. Met een focus op deze thema’s sluit het onderwijs in dit vak nauw aan bij het onderzoeksterrein van de afdeling staats- en bestuursrecht dat geconcentreerd is binnen het facultaire onderzoeksprogramma Securing the Rule of Law in a World of Multilevel Jurisdiction.

Naast deze beide ‘reguliere’ onderwijsvormen (hoor- en casuscolleges) biedt dit vak de ruimte voor wekelijkse deelname aan twee andere (extra, aanvullende) onderwijsvormen: het ‘atelier/workshop’ en de ‘Q&A-sessie/tentamentraining’. Zie hierover verder onder ‘Onderwijsvormen’

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het verdiepen en verbreden van kennis van en inzicht in het staats- en bestuursrecht, inclusief het bestuursprocesrecht, alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) daarvan, gecombineerd met training in enkele van de professionele vaardigheden die men nodig heeft in de juridische beroepspraktijk.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • grondige kennis van en inzicht in de structuur, samenhang en achtergronden van het Nederlandse staats- en bestuursrecht, daaronder begrepen het bestuursprocesrecht;

 • vermogen tot kritische reflectie op het staats- en bestuursrecht op basis van verworven kennis en inzicht, in het bijzonder een kritische bespreking van actuele ontwikkelingen op dit rechtsgebied;

 • vermogen de aangeleerde kennis van en het inzicht in het staats- en bestuursrecht toe te passen op praktische casus en juridisch gefundeerde oplossingen aan te dragen voor daarin gestelde juridische problemen;

 • opzoek- en spreekvaardigheden om de aangeleerde kennis en het inzicht in het staats- en bestuursrecht op een heldere en gestructureerde wijze aan anderen over te brengen, om een beargumenteerde positie in te nemen in een juridisch debat en met kracht van argumenten een standpunt te verwoorden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvormen

Het onderwijs bestaat uit verplichte en facultatieve onderwijsvormen.

(Reguliere) Onderwijsvormen

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10 (woensdags)

 • Namen docenten: Prof. dr. W.J.M. Voermans, Prof. mr. T. Barkhuysen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de in het Werkboek per week aangegeven verplichte studiestof. Tijdens de hoorcolleges wordt geen totaaloverzicht van de per week voorgeschreven stof geboden, maar wordt volgens de thematische opzet van het vak ingegaan op belangrijke (actuele) ontwikkelingen in het staats- en bestuursrecht rondom enkele van de onderwerpen die in de desbetreffende onderwijsweek aan de orde zijn. Er wordt een beeld geschetst van de wetenschappelijke discussies over die onderwerpen en de diverse visies die daarbij naar voren (kunnen) worden gebracht.

Casuscolleges

 • Aantal à 2 uur: 10 (donderdags)

 • Namen docenten: worden nader bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de in het werkboek per week aangegeven verplichte studiestof en schriftelijk voorbereiden van opgaven daarover.

Andere onderwijsvormen

Ateliers/workshops

 • Aantal à 2 uur: wordt nader bekend gemaakt (maandags)

 • Namen docenten: De namen van de betrokken docenten – waaronder ook professionals uit de praktijk – worden voorafgaand aan de onderwijsperiode bekend gemaakt in de Blackboardomgeving van het vak.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Iedere maandag wordt een atelier verzorgd rond een thema dat aansluit bij de onderwijsweek. Doel van het atelier is studenten diepgaander te introduceren in de staats- en bestuursrechtelijke praktijk via actuele uitdagingen en vraagstukken. Het atelier staat onder verantwoordelijkheid van een medewerker van de afd. Staats- en bestuursrecht (hoogleraar, uhd, ud, promovendi). Uitdrukkelijk participeren ook professionals uit de rechtspraktijk in het atelier. Het atelier sluit aan op c.q. heeft raakvlakken met de voorgeschreven stof maar stijgt daar duidelijk bovenuit en behoort niet tot de tentamenstof. Nadere informatieverstrekking over deze onderwijsvorm vindt plaats via de Blackboardomgeving van het vak.

Q&A-sessie/tentamentraining

 • Aantal à 2 uur: 9 (vrijdags)

 • Namen docenten: de namen van de docenten worden voorafgaand aan de onderwijsperiode bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: dit is een vorm van vraaggestuurd onderwijs: studenten gaan aan de hand van eigen vragen en/of de onderwijsmiddelen die op Blackboard staan (per week zijn opgenomen: zelfstudievragen, meerkeuzevragen, oude tentamenvragen en podcasts) actief (ter plekke) en in kleine groepjes aan de slag met de voor die week voorgeschreven studiestof. De docent begeleidt studenten bij hun groepswerk en stuurt hen – waar nodig – bij. Nadere informatieverstrekking over deze onderwijsvorm vindt plaats via de Blackboardomgeving van het vak.

Gestructureerde zelfstudie

 • Naast de hiervoor genoemde onderwijsvormen, vormt gestructureerde zelfstudie m.b.v. zelfstudieopdrachten een essentieel onderdeel van het vak Staats- en bestuursrecht. Dat houdt in dat een deel van de verplichte studiestof zelfstandig dient te worden bestudeerd, zonder dat tijdens de hoorcolleges of casuscolleges uitdrukkelijk op die stof wordt ingegaan.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: In de zelfstudieopdrachten, die wekelijks door de studenten moeten worden uitgevoerd, wordt aangegeven welk deel van de stof uit de handboeken en/of de readers zelfstandig moet worden bestudeerd en wat het leerdoel daarbij is. Hulp bij deze zelfstandige bestudering wordt geboden d.m.v. studiewijzers en korte toelichtingen in het werkboek en d.m.v. open zelftoetsvragen en meerkeuzetoetsen met gemotiveerde feedback in de Blackboardomgeving en de facultatieve Q&A-sessies/tentamentrainingen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, met open vragen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
De tentamenstof bestaat uit de in het Werkboek Staats- en bestuursrecht (Bachelor Rechtsgeleerdheid, Studiejaar 2012/2013) per week aangegeven te bestuderen stof en hetgeen is behandeld tijdens de hoor- en casuscolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Deze digitale leeromgeving bevat onder meer:

 • Praktische informatie over de cursus en actuele mededelingen zoals met betrekking tot de Ateliers en de Q&A-sessies.

 • Beeld- en/of geluidsfragmenten (waaronder podcasts). In deze fragmenten wordt de voorgeschreven studiestof voor de desbetreffende week in verband gebracht met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. De fragmenten vormen zelf geen onderdeel van de verplichte studiestof. Zij zijn vooral bedoeld ter illustratie van de mate waarin en de wijze waarop het staats- en bestuursrecht in de praktijk leeft en dienen als basis voor nadere meningsvorming over staats- en bestuursrechtelijke onderwerpen.

 • Video-opnames van zowel de hoor- als casuscolleges. Deze zijn ofwel integraal dan wel op onderdelen (door middel van het aanklikken van de bewuste slide) te volgen. De opnames worden uiterlijk twee weken nadat het hoor- of werkcollege heeft plaats gevonden op Blackboard geplaatst.

 • Powerpointpresentaties + eventueel (actuele) teksten en filmfragmenten waaraan op college wordt gerefereerd. Deze documenten worden uiterlijk de avond voorafgaand aan het college in de Blackboardomgeving geplaatst. * Zelfstudievragen t.b.v. de zelfstudie. Deze bestaan uit open zelftoetsvragen met verwijzing naar de vindplaats van het antwoord in de literatuur en meerkeuzevragen in de vorm van een quiz met gemotiveerde feedback.

 • De mogelijkheid tot het stellen van organisatorische vragen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Het onderwijsmateriaal wordt voor het collegejaar 2012/2013 herzien. De te gebruiken handboeken zullen ruim voorafgaand aan de onderwijsperiode bekend worden gemaakt via Blackboard.* A.M.M.M. Bots & D.E. Bunschoten (red.), Jurisprudentie staats- en bestuursrecht 1849-2011, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2011

 • Actuele wetteneditie (Kluwer Collegebundel of Vermande Verzameling Nederlandse Wetgeving).

Werkboek:
Werkboek Staats- en bestuursrecht (Bachelor Rechtsgeleerdheid, 2012/2013)

Reader:

Aanbevolen studiemateriaal
In het kader van de ateliers kan aanvullend studiemateriaal worden aanbevolen. Dit wordt in de Blackboardomgeving van het vak bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voor wat betreft deelname aan de ateliers geldt een afwijkende manier van aanmelden: voor ateliers kan wekelijks worden ingeschreven aan de hand van een inschrijvingslijst die tijdens de hoor- en casuscollege circuleert.

Contact

 • Vakcoördinator: wordt nader bekend gemaakt

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer wordt nader bekend gemaakt

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: wordt nader bekend gemaakt

 • E-mail: wordt nader bekend gemaakt

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Raadpleeg voor actuele informatie voorafgaand aan de cursus de Blackboardomgeving van het vak.

 • De per week te bestuderen studiestof kan aanzienlijk zien. Aangezien het tentamen direct na afloop van de cursus plaatsvindt, wordt aanbevolen de studiestof vanaf het begin van de cursus goed bij te houden en iedere week tijdig met de bestudering van de stof en voorbereiding van de colleges te beginnen. De Q&A-sessies / tentamentrainingen worden in dit kader aangeboden om u vroegtijdig bewust te maken in hoeverre u inzicht hebt in de door u bestudeerde studiestof.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.