Prospectus

nl en

Interaction between Legal Systems - Law Enforcement

Course
2012-2013

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Rechtsnormen zullen moeten worden toegepast. Die toepassing vindt plaats via processen van uitvoering (het formuleren van beleid, het uitoefenen van bevoegdheden door bestuursorganen en burgers, het sluiten van contracten, het nemen van beschikkingen, het in het leven roepen van bestuursorganen en lichamen, het oprichten van rechtspersonen), maar zeer zeker ook via processen van handhaving (het treffen van maatregelen om nakoming van normen te bevorderen en het toepassen van bevoegdheden in reactie op niet-nakoming van normen). In dit vak komt aan de orde hoe in de rechtstaat uitvoering en handhaving op elkaar zijn betrokken, hoe rechtsbescherming wordt gerealiseerd en op welke wijze het bestuurs en strafrecht vaak gelijktijdig en geïntegreerd worden ingezet om handhavingsdoelen te effectueren. Hierbij wordt ook ingegaan op de vraag hoe het privaatrecht kan bijdragen aan de handhaving van publiekrechtelijke normen, alsmede op de vraag welke invloed het Europees recht (Europese Unie en EVRM) op de handhaving van normen heeft.
De integratie tussen de verschillende deeldisciplines komt aan de orde door hun complementaire, overlappende en concurrerende aspecten te laten zien. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de coördinatie- en afstemmingsproblemen die de samenloop van rechtsdomeinen met zich kan brengen. Voorts wordt ingegaan op de eisen, die voortvloeien uit de internationale mensenrechtenverdragen en het recht van de Europese Unie.
Het perspectief van handhaving door de overheid wordt tot uitgangspunt genomen. Het gaat hierbij om handhaving van objectief publiekrecht, al of niet via verwezenlijking van subjectieve rechten van individuele burgers. Het perspectief van die individuele burger, dat met name gericht is op verwezenlijking van zijn individuele rechten komt vooral aan de orde als uitwerking van het perspectief van de overheid en vanuit vergelijkend perspectief.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: In het vak Interactie tussen rechtssystemen – Rechtshandhaving krijgt de student een ‘helicopter view’ op het recht. Het vak bouwt voort op de deeldisciplines van het recht uit de bacheloropleiding. Het vak beoogt studenten inzicht te geven in de grondslagen, samenhang en verschillen tussen de uiteenlopende deeldisciplines. Hiermee beoogt het vak de student uit te dagen maatschappelijke en juridische vraagstukken integratief te benaderen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Juridische kennis: met name inzicht in de grondbeginselen van het recht en in de onderlinge samenhang van de verschillende deelgebieden (in het bijzonder bestuursrecht, strafrecht en Europees recht)

 • Vaardigheden: Studenten worden met name getraind in het zelfstandig verwerven van inzicht en kennis van de samenhang tussen de verschillende juridische disciplines (in het bijzonder strafrecht, bestuursrecht en Europees recht).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. J.H. Crijns e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de per week aangegeven stof.

Werkgroepen
Het streven is erop gericht gedurende de onderwijsperiode een aantal werkgroepen te laten verzorgen door promovendi verbonden aan het facultaire profileringsgebied Interaction between Legal Systems. In deze werkgroepen zullen de promovendi met de studenten reflecteren op (vragen gerelateerd aan) hun eigen promotieonderzoek teneinde het integratief perspectief dat in dit vak wordt geboden meer concreet te vertalen naar en toe te passen op actuele juridische problematiek en de daarmee verbonden wetenschappelijke vragen. (Onder voorbehoud; een en ander wordt in de komende maanden nader uitgewerkt).

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen in essayvorm.

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens het hoorcollege en de werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De voorgeschreven literatuur wordt opgenomen in de reader Interactie tussen rechtssystemen – Rechtshandhaving -2012. Daarnaast kan in het kader van de werkgroepen aanvullende literatuur worden voorgeschreven. Tot slot dienen alle studenten in het bezit te zijn van een actuele wetteneditie 2012/2013.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Reader Interactie tussen rechtssystemen – Rechtshandhaving

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. J.H. Crijns

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.14

 • Bereikbaarheid: Per e-mail, en tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 7521

 • E-mail: j.h.crijns@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Straf- en strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.01

 • Openingstijden: 9:00 – 17:00 uur (ma/di/do/vr)

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 (mr. W. Bonis)

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak is een optioneel verplicht vak voor alle afstudeerrichtingen van de Master Rechtsgeleerdheid. In plaats van dit vak kunnen studenten ook kiezen voor het vak Interactie tussen rechtssystemen – Rechtsvinding dat in dezelfde onderwijsperiode wordt aangeboden. Studenten die meerdere afstudeerrichtingen binnen de Master Rechtsgeleerdheid volgen dienen beide vakken te volgen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.