Prospectus

nl en

Privatissimum: Civil Law

Course
2012-2013

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Iedere student maakt binnen het kader van het thema van het privatissimum tijdens de cyclus een aantal schriftelijke opdrachten en houdt één referaat. Studenten worden daarbij uitgedaad om een civielrechtelijk thema van alle kanten te bestuderen en om kritisch te reflecteren op een deelgebied van het civiele recht,

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast dragen de verschillende door studenten te maken opdrachten bij aan verdieping van hun kennis van en inzicht in de verschillende vermogensrechtelijke deelterreinen. Het gaat hier in het bijzonder om het zelfstandig kunnen:

 • onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en selecteren van kenbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), nationaal zowel als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • doen van verslag – in woord en geschrift – van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • houden van een helder, compact en gestructureerd betoog en het verdedigen van het hierin ingenomen standpunt tegen de hiertegen ingebrachte bedenkingen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Zij beschikken over een grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in het vermogensrecht. Zij zijn in staat juridische problemen op te lossen, weten hun weg te vinden in en kunnen omgaan met de verschillende nationale en internationale kenbronnen van het recht, ook de digitale. Zij zijn in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, en tot het bedenken van creatieve oplossingen. Daarnaast bezitten zij praktische en theoretische onderzoeksvaardigheid en kunnen onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in logische samenhang presenteren in woord en geschrift, met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen. Ten slotte maken van hun bagage deel uit debat- en spreekvaardigheid.

Rooster

Het privatissimum wordt gegeven in de periode februari-maart 2013. Iedere week zijn er twee keer twee contacturen. Studenten dienen zich voor deelneming aan te melden via het webformulier op de website Burgerlijk recht.. De indeling wordt kort voor de start van dit onderwijsonderdeel bekend gemaakt via de website Burgerlijk recht onder het kopje: privatissimum ### Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het maken van schriftelijke opdrachten en het houden van een referaat.

Inleverprocedures
Wekelijks tijdens de bijeenkomst.

Examenstof Geen

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Leidraad voor juridische auteurs 2010, Kluwer, Deventer.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding geschiedt door middel van een digitaal inschrijfformulier. Enkele weken voor aanvang van het onderwijs wordt dit formulier op de website Burgerlijk recht geplaatst.

Contact

 • Naam: mw.mr. M.W. Knigge

 • Werkadres: Steenschuur 25 kamer C207

 • Bereikbaarheid: via e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7056

 • E-mail: m.w.knigge@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: 9.00 – 13:30uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: m.van.barneveld@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.