Prospectus

nl en

Ethics

Course
2012-2013

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Ethiek valt uiteen in theoretische ethiek en praktische ethiek. Hier staat de praktische ethiek centraal. Aan de hand van een bundel met artikelen over bekende morele dilemma’s (oorlog en vrede, abortus en euthanasie, vrijheid van meningsuiting en discriminatie, sociaal onrecht en de natuurlijke leefomgeving) wordt studenten geleerd morele dilemma’s te analyseren en daarin zelf een goed beargumenteerde positie te kiezen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Ethiek is het geven van een inzicht in morele dilemma’s en het aanreiken van hulpmiddelen om moreel verantwoorde beslissingen te nemen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Aan het einde van de cursus is de student in staat om op basis van de belangrijke meta-ethische perspectieven beredeneerde oordelen te vellen over morele dilemma’s.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Hoorcolleges/Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoorcollege en privatissimum gedurende 5 weken.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opdrachten; formuleren van vragen t.b.v. het onderwijs; innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Mondeling tentamen

 • Werkstuk

Inleverprocedures
Binnen vier weken na het laatste college wordt het werkstuk ingeleverd waarin de onderzoeksvraag van het college beargumenteerd beantwoord wordt aan de hand van de bespreking van één specifiek moreel leerstuk of thema. Daarop volgt een mondeling tentamen over de stof als geheel waarbij tevens het werkstuk wordt besproken.

Het werkstuk toetst voornamelijk toepassingskennis en -inzicht in verband met één specifiek ethisch probleem; het mondeling tentamen toetst de stof als geheel. Daar ligt de nadruk op kennis en inzicht van waaruit de toepassing is geschied.

Het eindcijfer is het cijfer dat wordt toegekend naar aanleiding van het werkstuk en mondeling tentamen samen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Paul Cliteur, The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism, Wiley-Blackwell, Malden Oxford 2010, evenals het tekstmateriaal dat tijdens de colleges wordt uitgedeeld.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Zie boven.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.J.M. Slootweg

 • Werkadres: KOG, A326

 • Bereikbaarheid: Maandag en dinsdag.

 • Telefoon: 071 – 527 8934

 • E-mail: T.J.M.Slootweg@LAW.Leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 328

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO