Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Dutch and European Financial Law

Course
2012-2013

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Nederlands en Europees Financieel Recht richt zich op de steeds groter wordende invloed van het financiële recht op de commerciële rechtspraktijk. Niet alleen banken, effectenhuizen, beurzen en andere financiële instellingen komen met het financiële recht in aanraking, maar ook beleggers en ondernemingen die – al dan niet beursgenoteerde – effecten uitgeven of een belang in een onderneming verwerven, krediet aantrekken of een financiële transactie verrichten. Aan de orde komen onderwerpen als de geschiedenis en werking van financiële markten, de geschiedenis van het financiële recht, de verschillende soorten effecten en financiële producten kenmerken van financiële instellingen, de opbouw van de Wet op het financieel toezicht, financiële dienstverlening, zekerheden en financieringsstructuren en zorgplichten, aansprakelijkheid van financiële instellingen, beurs- en effectenhandel, kapitaalmarkttransacties en prospectustoezicht, beleggingsfondsen, marktmisbruik, afwikkeling van effectentransacties, bewaring en transparantieregelgeving, nationaal en internationaal toezicht en handhaving. Vanwege de diversiteit aan rechtsnormen en –bronnen waaruit het financiële recht is samengesteld zal aandacht worden worden besteed aan de relevante delen van het bestuursrecht, het civiele recht, het strafrecht, het faillissementsrecht en het Europese recht.

Ook zal worden stilgestaan bij diverse actualiteiten die betrekking hebben op Europese veranderingen op het gebied van Europees financieel toezicht.

Het intensieve onderwijs wordt verzorgd door docenten (waaronder enkele gastdocenten) die tevens in de financiële praktijk werkzaam zijn.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak Nederlands en Europees Financieel Recht is de masterstudent een overzicht te bieden van de omvang, reikwijdte, bronnen en vindplaatsen van het financiële recht, de samenhang met de andere rechtsgebieden, en de student in staat te stellen snel de weg te vinden in deze weinig toegankelijke regelgeving.
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • een gedegen basiskennis van de werking van financiële markten, van de kenmerken van de verschillende soorten effecten, financiële producten en financiële instellingen.

 • een brede basiskennis van het privaatrechtelijke en publiekrechtelijke financiële recht

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 15

 • Namen docenten: Prof. mr. R.P. Raas, Prof. mr. drs. M. Haentjes, Prof. mr. W.A.K. Rank, Mw. mr. V.Y.E. Caria en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. R.P. Raas, Prof. mr. drs. M. Haentjes, Prof. mr. W.A.K. Rank, Mw. mr. V.Y.E. Caria en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof en voorbereiden casusopdrachten

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: geen

 • Aantal à 2 uur:

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (open vragen)

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen

Inleverprocedures

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Zal worden bekendgemaakt via Blackboard en in het Werkboek

Werkboek:

 • Werkboek Nederlands en Europees Financieel Recht

Reader:

 • geen

Aanbevolen studiemateriaal

 • Zal worden bekendgemaakt via Blackboard en in het Werkboek

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. R.P. Raas

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 (secretariaat ondernemingsrecht)

 • E-mail: r.p.raas@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag van 09.00-15.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 (gedurende de hele week bereikbaar)

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO