Prospectus

nl en

Bachelor Project

Course
2013-2014

Omschrijving

Doelen: 1. Het leren toepassen van concepten, theorieën en methoden in een onderzoek binnen een van te voren door de docenten geformuleerd theoretisch of conceptueel kader. 2. Het uitvoeren van en rapporteren over een literatuur- of beperkt empirisch onderzoek

Inhoud: In het bachelorproject leren studenten onderzoeksvragen formuleren, onderzoek ter beantwoording van die vragen te ontwerpen, een eigen onderzoek uit te voeren, en over dat onderzoek verantwoord en helder te rapporteren. Er worden verschillende projecten aangeboden die gestructureerd zijn rond een bepaald (redelijk breed) thema, waarbinnen de studenten een individueel onderzoek uitvoeren. Met de eindrapportage – de Bachelorscriptie – vindt de afronding van de Bacheloropleiding Politicologie plaats. De scriptie is een individueel eindwerkstuk gebaseerd op althans deels eigen, oorspronkelijk empirisch onderzoek. Het bachelorproject is een intensieve studieactiviteit project waarvoor de student tijdens blok 4 fulltime beschikbaar dient te zijn.

Inschrijvingsprocedure

Er is per project een beperkte capaciteit (maximaal 15 studenten). De eerste 12 plaatsen worden op basis van ‘first come first serve’ inschrijving via uSis verdeeld. Daarna worden studenten op een wachtlijst geplaatst (maximaal 8 studenten per project). Het cijfergemiddelde zal een rol spelen voor degenen die op een wachtlijst voor een project belanden.

Nationale politiek

Twee eeuwen geleden werd de basis gelegd voor de Nederlandse eenheidsstaat met een nationaal parlement, een centraal bestuur, een leger, een grondwet en een monarch. Binnen die eenheidsstaat hebben rechtsstaat, democratie, welvaartsstaat en een gezamenlijke politieke identiteit gestalte gekregen. Wat is er echter met globalisering, Europese integratie, privatisering en decentralisatie nog over van de Nederlandse eenheidsstaat? Dat is de centrale vraag van het deelproject onder leiding van Hans Vollaard. Daarbij is onder meer aandacht voor de impact van decentralisatie en Europese integratie op de politiek-bestuurlijke verhoudingen tussen rijk en lagere overheden, het democratische gehalte van de huidige politiek-bestuurlijke orde, en de opinies van partijen en kiezers over Europese integratie en decentralisatie. De voorbereidende literatuur bestaat uit Berg, Jurre van den (2013), ‘De spagaat van de gedecentraliseerde eenheidsstaat’, Beleid & Maatschappij, 40(2), 205-220; Brug, W. van der en Spanje, J. van (2009), “Immigration, Europe and the ‘New’ cultural cleavage”, European Journal of Political Research 48(3), 309-334; Herschinger, E., Jachtenfuchs, M. en Kraft-Kasack, C. (2011), ‘Scratching the heart of the artichoke? How international institutions and the European Union constrain the state monopoly of force’, European Political Science Review, 3, 445-468; Hooghe, L. en Marks. G. (2003), ‘Unraveling the central state, but how? Two types of multi-level governance’, American Political Science Review, 97(2), 233-243, en Raad van State (2013), Het kán beter: Interbestuurlijke verhoudingen opnieuw beschouwd (deel I). In te zien op: Raad van State

Internationale politiek

Het deelproject van Cynthia van Vonno gaat over de creatie en verspreiding van normen en hun invloed in de internationale betrekkingen. Het theoretische perspectief dat centraal staat is het sociaal constructivisme. Deelnemers kunnen kiezen voor een bepaald onderwerp (bijv. de invloed van nucleaire non-proliferatie als norm op het buitenlandsbeleid van Noord Korea), en/of een bepaalde niet-statelijke of transnationale actor (bijv. de rol van de secretaris-generaal van de VN bij het verspreiden van democratie). Belangrijke auteurs op dit vakgebeid zijn Jeffrey Checkel, Martha Finnemore, Kathryn Sikkink, Margaret Keck, Ronnie Lipschutz, MJ Peterson, Charli Carpenter en Richard Price.

Vergelijkende politicologie

In het deelproject van Daniela Piccio bestuderen studenten de legitimiteitsproblemen van de moderne democratie, met een bijzondere nadruk op de rol van politieke partijen. Onderwerpen die in dit kader aan de orde kunnen komen zijn groeiende ontevredenheid van burgers met het functioneren van partijen, het lage vertrouwen in partijen en politici, de toename van zwevende kiezers, de opkomst van populistische partijen, en de ‘verplaatsing van de politiek’ naar andere dan de nationale parlementaire arena’s. Ook kunnen we hierbij denken aan instituties die de functies van politieke partijen zouden kunnen aanvullen of zelfs overnemen, zoals directe en participatieve vormen van democratie of democratie via loting. Relevante literatuur omvat onder andere: Russell J. Dalton & Martin P. Wattenberg (eds.). Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies (OUP 2000); Richard Gunther, José Ramón Montero & Juan J. Linz (eds.). Political Parties: Old Concepts and New Challenges (OUP 2002); Kurt Richard Luther & Ferdinand Müller-Rommel (eds.). Political Parties in the New Europe: Political and Analytical Challenges (OUP 2002). Russell J. Dalton, David M. Farrell and Ian McAllister, Political Parties and Democratic Linkage: How Parties Organize Democracy (OUP 2011); Robert Rohrschneider and Stephen Whitefield, The Strain of Representation: How Parties Represent Diverse Voters in Western and Eastern Europe (OUP 2012)

Politieke filosofie

In het deelproject van Floris Mansvelt Beck gaat de student een actueel politiek debat, probleem of thema analyseren met behulp van inzichten uit de hedendaagse politieke filosofie. Aan de hand van de filosofie brengt de student in kaart wat de normatieve essentie is van het door hem/haar gekozen debat: welke waarden botsen op elkaar, welk moreel probleem is aan de orde, wat staat er in normatieve zin op het spel. Je kan hierbij denken aan een diversiteit van onderwerpen; onderwijsvrijheid, euthanasie, belastingen, de participatiesamenleving – als het onderwerp zich maar leent voor analyse aan de hand van de hedendaagse politieke filosofie. Deze filosofie wordt ingeleid aan de hand van Political Philosophy: A beginner’s guide for students and politicians van Adam Swift (2014, Polity Press).

Politieke Psychologie

In het deelproject van Frits Meijerink gaat het over Politieke Communicatie. Dit fascinerende en tevens veelomvattende terrein analyseert de relatie tussen politiek, media en publiek. The Sage Handbook of Political Communication van Holli A Semetko geeft een mooi en duidelijk overzicht van het soort onderwerpen en theorieen dat bestudeerd wordt door wetenschappers op dit terrein. Twee belangrijke wetenschappelijke tijdschriften zijn: The Journal of Political Communication en Political Psychology. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 net achter de rug en de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014 weer vers in het vooruitzicht, zal er binnen dit deelproject over Politieke Communicatie bijzondere aandacht zijn voor het strategisch handelen van politieke partijen: zijn politieke partijen erop uit om hun ‘deel van de koek’ te maximaliseren?! en zo ja, hoe gebeurt dat dan? Inherent vanuit de aard van het onderwerp zal er veel aandacht zijn voor, maar ook vrijheid in, het kiezen van een specifieke onderzoeksmethode en een specifieke onderzoekspopulatie. Voorbereiding: lezen van An introduction to Political Communication (5e ed.) van Brian McNair.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepsbijeenkomsten, bibliotheekinstructie.
Projectbijeenkomsten en zelfstudie.

Studiematerialen

Aanbevolen: Verschuren, Piet en Hans Doorewaard (2007) Het ontwerpen van een onderzoek (4e druk). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

De syllabus staat voor 25 december op blackboard.

Toetsing

Het schrijven van een Bachelorscriptie van voldoende wetenschappelijk niveau.

Leids Studentenrepositorium

Na afronding van uw Bachelorproject meldt u uw goedgekeurde bachelorscriptie in pdf formaat aan voor plaatsing in het Leids bachelor scriptierepositorium. Het onderwijssecretariaat ontvangt van deze aanmelding automatisch een e-mail. Na ontvangst van deze e-mail wordt gecontroleerd of het volledig ingevulde en ondertekende scriptieformulier (met de gemotiveerde beoordeling, en de plagiaat- en embargoverklaring) in uw dossier aanwezig is. Als dat zo is, dan volgt definitieve plaatsing in het Leids scriptierepositorium. Uitsluitend goedgekeurde bachelorscripties komen in aanmerking voor opname in het repositorium.

Rooster:

Bijeenkomsten:

Politieke Psychologie (Meijerink)
Dinsdag 1 april t/m 20 mei, 13.00-15.00 uur in 1B17
Donderdag 3 april t/m 22 mei, 13.00-15.00 uur in 2A22

Politieke Filosofie (Mansvelt Beck)
Dinsdag 1 april, 15 april en 22 april, 15.00-17.00 uur in 1B17
Donderdag 10 april en 17 april, 15.00-17.00 uur in SA15
De overige contactmomenten vinden plaats in kleinere groepjes of individueel.

Vergelijkende Politiek (Piccio)
Dinsdag 1 april t/m 20 mei, 11.00-13.00 uur in 1B17 (extra college op 22 april van 9.00-11.00 uur)
Donderdag 3 april t/m 22 mei, 11.00-13.00 uur in 2A36 (géén college op 17 april)

Internationale Politiek (Vonno)
Maandag 31 maart t/m 14 april, 11.00-13.00 uur in SA35 (behalve 7 april 6C03)
Maandag 28 april, 12 en 19 mei, 11.00-13.00 uur individuele gesprekken
Woensdag 2 april t/m 16 april, 11.00-13.00 uur in 1A24
Woensdag 30 april, 11.00-15.00 uur in 2A22
Woensdag 7 mei, 11.00-15.00 uur in SA07
Woensdag 14 mei, 11.00-13.00 in 1A22 en 13.00-15.00 uur in 1A12

Nationale Politiek (Vollaard)
Dinsdag 1 april t/m 20 mei, 13.00-15.00 uur in 1A45
Donderdag 3 april t/m 22 mei, 13.00-15.00 uur in SA15 (behalve 24 april in 5A19, 1 t/m 22 mei zaal wordt nog bekend gemaakt)

Ingangseisen

Deelname aan het Bachelorproject in het derde jaar is alleen toegestaan wanneer de propedeuse is behaald en tenminste 40 ECTS van het tweede jaar zijn behaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden van Politicologisch Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject.