Prospectus

nl en

Criminal Law and Criminal Procedure

Course
2013-2014

Toegangseisen

Inleiding straf- en strafprocesrecht

Beschrijving

In het eerste jaar is de rol van het straf- en strafprocesrecht binnen de democratische rechtstaat aan de orde gekomen, met de nadruk op het strafprocesrecht. Met het vak Straf- en strafprocesrecht in de bachelor 3 fase wordt beoogd u kennis van- en inzicht te bieden in de grondslagen, beginselen en leerstukken van het materiële strafrecht. De normen van het materiële strafrecht bepalen of en onder welke voorwaarden strafrechtelijke aansprakelijkheid van natuurlijke personen en rechtspersonen kan worden aangenomen. Ook biedt het de normen voor het opleggen van de sancties die kunnen volgen op het aannemen van strafrechtelijke aansprakelijkheid. De rode draad die in het onderwijs wordt gevolgd, houdt dan ook verband met de grondslagen en doelstellingen van het (materiële) strafrecht, van strafrechtelijke aansprakelijkheid en het straffen en volgt de ontwikkelingen daarbinnen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn het legaliteitsbeginsel, interpretatiemethoden, wederrechtelijkheid, causaliteit, opzet en schuld, deelneming en daderschap van rechtspersonen, strafuitsluitingsgronden en de onvoltooide delictsvormen (poging en voorbereiding). Zijdelings worden ook enkele onderwerpen (opnieuw) behandeld die meer procesrechtelijk van aard zijn, zoals motiveringseisen en bewijs. De koppeling tussen formeel en materieel strafrecht wordt expliciet gemaakt door de manier waarop het onderwijsmateriaal is opgebouwd, namelijk in de vorm van één groot strafdossier, bestaande uit verschillende processtukken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is aan de hand van de bestudering van (vooral) materieelrechtelijke leerstukken kennis te verwerven van en inzicht te verkrijgen in het geldende strafrecht en de systematiek daarvan, inclusief de grondslagen en dragende beginselen. Tevens worden, vooral door de opdrachten tijdens de werkgroepen, praktische vaardigheden ontwikkeld. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de praktijk, door het werken met één groot strafdossier met daarin veel verschillende processtukken, én de wetenschap, door het werken met wetenschappelijke literatuur. Hierdoor raakt de student in staat (eenvoudig) juridisch onderzoek te verrichten, waarbij begrip, interpretatie en analyse van juridische teksten als jurisprudentie en wetgeving onontbeerlijk zijn.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft kennis van en inzicht in het geldende (materiële) strafrecht en de systematiek daarvan, bezien vanuit de grondslagen en dragende algemene rechtsbeginselen.

 • U bent in staat een juridisch gefundeerd antwoord te geven op vragen uit de praktijk, een kort juridisch betoog te schrijven en te presenteren en kan in een juridisch debat een standpunt innemen en beargumenteerd verdedigen.

 • U kunt in (proces)stukken de juridisch relevante delen herkennen en weet hoe de verschillende stukken kan gebruiken teneinde een bepaald doel in het strafproces te bereiken.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent: Mr. Dr. J.M. ten Voorde.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof. In de hoorcolleges wordt de aandacht voor kennis van het positieve recht nadrukkelijk aangevuld met een meer geïntegreerde behandeling van de voorgeschreven leerstof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: nog niet bekend

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en het maken van de opdrachten uit het werkboek. In de werkgroep staat de bevordering van het juridisch vakmanschap van de student door middel van een diepgaande analyse en praktische toepassing van delen van de voorgeschreven stof (wetgeving, jurisprudentie en literatuur) centraal. Bij inschrijving voor een werkgroep verplichten studenten zich dan ook nadrukkelijk tot schriftelijke voorbereiding van en (inter)actieve deelname aan deze vorm van onderwijs. Niet nakoming van deze verplichting leidt tot uitsluiting van de student van de werkgroep.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Gestructureerde zelfstudie gedurende 10 weken gemiddeld 15 uur per week

 • Aantal à 2 uur: Nvt

 • Namen docenten: Nvt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Zelf bestuderen van vooraf opgegeven gedeelten uit de verplichte literatuur. Voor de jurist is de zelfstandige verwerking van literatuur en rechtspraak een onmisbare vaardigheid. Niet alle onderdelen van de voorgeschreven stof worden binnen de contacturen (volledig) behandeld. Wel maakt deze stof onderdeel uit van de examenstof. Dit brengt met zich mee dat de gestructureerde zelfstudie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van dit vak.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J. de Hullu, Materieel strafrecht, Kluwer, Deventer, (meest recente druk);

 • F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv (bewerkt door F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek), Deventer: Kluwer (meest recente druk).

 • M.Bosch, Arrestenbundel Strafrecht/strafprocesrecht, Kluwer, Deventer (meest recente druk). Voor het raadplegen van jurisprudentie kan gebruik worden gemaakt van eerdere drukken en kunnen eventueel ontbrekende arresten zelf worden kopiëren of uitgeprint.

Werkboek:
Werkboek Straf- en strafprocesrecht bachelor 3, 2013-2014

Reader:
Dossierreader Straf- en strafprocesrecht bachelor 3, 2013-2014

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. Dr. B.J.G. Leeuw

 • Werkadres: KOG kamer C.1.21

 • Bereikbaarheid: Tijdens spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 8509

 • E-mail: b.j.g.leeuw@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C.1.01

 • Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 9.00 – 13.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7529

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.