Prospectus

nl en

History of European Public Law

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit vak vindt aansluiting bij het onderzoeksprogramma recht, bestuur, ontwikkeling.

De hoorcolleges bieden een overzicht van enkele Westerse publiekrechtelijke tradities van de Middeleeuwen tot de Europese Unie: in het bijzonder komen de Duits-, Engels- en Franstalige territoria, alsook de Nederlanden, in een historisch-vergelijkend perspectief aan de orde. De supra-regionale, c.q. de supranationale systemen en denkkaders worden eveneens vermeld, teneinde een band te leggen tussen de verschillende particuliere Europese rechtsontwikkelingen. Met dit algemene deel wordt in de eerste plaats beoogd (afgezien van het verstrekken van elementaire historische basisinformatie) u bewust te maken van de manier waarop de diverse nationale tradities vandaag nog in de verschillende landen en in de Europese integratie van invloed zijn.

De werkcolleges zijn in twee reeksen of oriëntaties opgesplitst, waarbij u verplicht bent één reeks te kiezen: geschiedenis van het staatsrecht/strafrecht (Elias, Jol) of geschiedenis van het internationale recht (Wijffels). In elke reeks worden enkele capita selecta behandeld, waarbij in de eerste plaats wordt uitgegaan van oorspronkelijke historische bronnen om de behandelde thema’s concreet te illustreren.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Met dit vak wordt beoogd u naast de kennis van, ook inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van vooral Europese publiekrechtelijke ontwikkelingen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
U moet in staat zijn de huidige Europese ontwikkeling en enkele moderne leerstukken op gebied van het staats-, strafrecht en internationale recht in historische perspectief te zien.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. dr. A.A. Wijffels

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te behandelen stof wordt op Blackboard vermeld.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. A.M. Elias, mr. D.S. Jol en prof. dr. A.A. Wijffels

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Per werkgroep wordt de te behandelen stof aangegeven met de daarbij behorende oefenvragen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen: open vragen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
A.G. Bosch, Ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden (Nijmegen 2011).
NB: Dit geldt alleen wanneer u de variant geschiedenis van het staatsrecht/strafrecht heeft gekozen.

Reader
Door de docenten is een drietal werkboeken vervaardigd. Eén werkboek voor het algemene deel (verplicht voor alle studenten), één voor de variant geschiedenis van het internationale recht en één voor de variant geschiedenis van het staatsrecht/strafrecht. In deze werkboeken is ook verplichte literatuur gereproduceerd.

Aanmelden

De inschrijving verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. A.M. Elias

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B 3.37

 • Spreekuur: Maandag 10.00 uur

 • Telefoon: 071 – 527 7423

 • E-mail: a.m.elias@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Historische ontwikkeling van het recht

 • Kamernummer secretariaat: B 3.30

 • Openingstijden: maandag en donderdag 9.30 – 17.00 uur en dinsdag 9.30 – 13.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7442

 • E-mail: historischeontwikkeling@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.