Prospectus

nl en

Financial Accounting and Reporting Standards

Course
2013-2014

Toegangseisen

Voor deelname aan het vak worden geen ingangseisen gesteld.

Beschrijving

In dit vak staat het jaarrapport van de onderneming centraal. Management van een organisatie vereist grondige kennis van financiële vraagstukken. Operationele en strategische beslissingen worden namelijk veelal op grond van financiële overwegingen genomen. Ook voor juristen is het uiterst nuttig om kennis te hebben van financiële vraagstukken, vooral om bij financieel georiënteerde zaken als adequate gesprekspartner te kunnen fungeren. Het vak richt zich op het als jurist of manager kunnen analyseren van een jaarrapport van een onderneming om de juiste informatie eruit te kunnen halen.

Onderwerpen die centraal staan zijn onder meer:

 • wet- en regelgeving op het terrein van de externe verslaggeving, met name International Financial Reporting Standards;

 • basisstukken van de externe verslaggeving: balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht;

 • analyse van de jaarrekening.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het inleiden in de financiële verslaggeving van ondernemingen, zodat u kunt meedenken, meepraten en oordelen over financieel-economische kwesties. Het vak belicht zowel de economische als de juridische aspecten van de jaarverslaggeving.

De leerdoelen zijn:

 • grondige kennis van en inzicht hebben in de jaarverslaggeving en de samenhang met andere deelgebieden binnen het domein van de bedrijfswetenschappen;

 • kennis hebben van de voornaamste regels met betrekking tot het opstellen van een jaarrapport;

 • beheersen van vaardigheden die nodig zijn bij het opstellen van een jaarrapport;

 • uiteindelijk zal de student in staat zijn een jaarrapport te analyseren en te begrijpen en daarover een oordeel uit te spreken;

 • het verkrijgen van kennis en vaardigheden op financieel-economisch gebied, als voorbereiding op een toekomstige beroepsuitoefening.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven: het kunnen begrijpen van alle aspecten van een jaarrapport van een onderneming, op basis van kennis en analytische vaardigheden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. D.H. van Offeren (onder voorbehoud)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster. De studiestof dient vooraf te worden doorgenomen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. J.P.J. Witjes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Vraagstukken dienen te worden voorbereid om aan de discussie deel te kunnen nemen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Hoogendoorn, M.N. en R.G.A. Vergoossen, Externe verslaggeving, 8e druk, Noordhoff, ISBN:9789001809577.
Bouwer, H.J., D.H. van Offeren en E.M van der Veer Externe verslaggeving opgaven / Opgaven, 2e druk, Noordhoff, ISBN: 9789001809560.

Werkboek (via Blackboard):
Werkboek Financial accounting and reporting standards, 2013-2014

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt tijdens de colleges nader aanbevolen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. D.H. van Offeren

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B3.08

 • Bereikbaarheid: op afspraak.

 • Telefoon: 071 527 7851

 • E-mail: d.h.vanofferen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.