Prospectus

nl en

Practicum: Private Practice

Course
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Deze practicumvariant is specifiek verplicht en bedoeld voor degenen die het accent ‘togapraktijk’ hebben gekozen.

U maakt tijdens de cyclus een aantal schriftelijke opdrachten en houdt ten minste één pleidooi. De opdrachten hebben betrekking op voor de togapraktijk relevante civielrechtelijke deelterreinen. Daarnaast worden plenaire bijeenkomsten georganiseerd waarin gastdocenten (praktijkjuristen werkzaam in de rechterlijke macht of de advocatuur, zoals bijvoorbeeld ervaren rechters, een advocaat-generaal bij de Hoge Raad of de oud-deken van de Orde van Advocaten) bepaalde aan de togapraktijk gerelateerde onderwerpen zullen behandelen.

Het aantal plaatsen voor het Togapracticum en het daaraan gekoppelde accent is gelimiteerd. Inschrijving geschiedt, zoals gebruikelijk, naar volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Een plaatsingsgarantie voor het Togapracticum wordt niet gegeven. U dient zich dan ook zelf tijdig in te schrijven. Het Togapracticum wordt niet in de avonduren aangeboden.

Diegenen die kiezen voor het accent ‘togapraktijk’ dienen naast het volgen van het Togapracticum een scriptie te schrijven over een onderwerp op een voor de togapraktijk relevant terrein.

Leerdoelen

Doel van het vak
Het aanleren van voor de (toga)praktijk noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast dragen de verschillende door u te maken opdrachten bij aan verdieping van uw kennis van en inzicht in voor de (toga)praktijk relevante civielrechtelijke deelterreinen. Het gaat hier in het bijzonder om het zelfstandig kunnen:

 • onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en selecteren van kernbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), nationaal zowel als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de (toga)praktijk aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • doen van verslag – in woord en geschrift – van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • houden van een helder, compact en gestructureerd betoog en het verdedigen van het hierin ingenomen standpunt tegen de hiertegen ingebrachte bedenkingen.

Eindkwalificaties
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U beschikt over een grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in voor de (toga)praktijk relevante civielrechtelijke deelterreinen.

 • U bent in staat juridische problemen op te lossen, weten hun weg te vinden in en kunnen omgaan met de verschillende nationale en internationale kernbronnen van het recht, ook de digitale.

 • U bent in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en tot het bedenken van creatieve oplossingen; u bezit praktische en theoretische onderzoeksvaardigheid en kunt onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in logische samenhang presenteren in woord en geschrift, zulks met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen.

 • Ten slotte maken debat- en spreekvaardigheid deel van uw bagage uit.

Rooster

Het Togapracticum wordt gegeven op woensdag in week 43 t/m 50. Kies voor werkgroeprooster, Burgerlijk recht – Practicum Togapraktijk.

N.B. Het Togapracticum begint 1 week eerder dan het ‘gewone’ practicum, met een tweetal plenaire bijeenkomsten in de eerste week. Ook tijdens de cyclus zal een aantal extra – plenaire – bijeenkomsten worden georganiseerd voor de Togapracticanten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: docenten van de sectie Burgerlijk Recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  Geen

Andere onderwijsvorm(en)
Plenaire bijeenkomsten voor alle Togapracticanten, in de vorm van lezingen door een aantal praktijkjuristen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het maken van schriftelijke opdrachten en het houden van een pleidooi.

Inleverprocedures
Wekelijks tijdens de bijeenkomst

Examenstof
De wekelijkse opdrachten.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
De meest recente versie van: Leidraad voor juridische auteurs, Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Deventer: Kluwer

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via Usis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw.mr. M.W. Knigge

 • Werkadres: Steenschuur 25 kamer C2.08

 • Bereikbaarheid: per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7086

 • E-mail: m.w.knigge@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: 9.00 – 13:30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: m.van.barneveld@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.