Prospectus

nl en

Academische vaardigheden

Course
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

In dit college ontwikkelen studenten mondelinge, schriftelijke- en leesvaardigheden teneinde een adequaat academisch denk- en werkniveau te bereiken. Daarnaast maken zij kennis met de mogelijkheden om achtergrondinformatie te vergaren en bronnen effectief in te zetten bij het eigen onderzoek. Hiertoe is een introductie bij de Universiteitsbibliotheek in de cursus opgenomen.
Genoemde vaardigheden worden getraind aan de hand van een beroemde literaire tekst: de roman Slaughterhouse-Five van Kurt Vonnegut.
Bij mondelinge vaardigheden gaat het om de techniek van het spiegelen, het formuleren van heldere, bediscussieerbare stellingen, en het voeren van een discussie. Daarna worden de eisen behandeld waaraan een goede, aan een beperkte tijd gebonden presentatie moet voldoen. Bij Leesvaardigheid behandelen we verschillende vormen van samenvatten, de diverse functies van samenvatten, en het lezen van primaire en secundaire literatuur. Ook gaan we in op de techniek van close reading en het gebruik van citaten, en de manier waarop achtergrondliteratuur moet worden ingezet.
Schrijfvaardigheid betreft de training in het formuleren van een heldere en beperkte vraag- en probleemstelling voor een wetenschappelijk essay, het maken van een schrijfplan of schrijfschema, het bijstellen van een schrijfplan, de conclusie, het maken van een bibliografie en een notenapparaat.

Leerdoelen

Na afronding van dit college:

  • is de student in staat zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek op te zetten (waarin literatuur- en filmanalyse een centrale rol spelen);

  • is de student in staat een wetenschappelijk essay te schrijven waarin de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd;

  • beheerst de student de vaardigheid een duidelijke en coherente mondelinge presentatie houden;

  • is de student in staat een wetenschappelijke discussie te voeren waarin alle deelnemers gehoord worden, en de deelnemers tot nieuwe inzichten komen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Presentatie (20%) en werkstuk (80%).
Actieve deelname aan de discussie, het maken van wekelijkse groepsopdrachten en individuele voorbereidende opdrachten zijn een voorwaarde voor deelname aan de eindtoets.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

  • Kurt Vonnegut, Jr. Slaughterhouse- Five (1969). Elke Engelstalige uitgave is toegestaan. Een goedkope en gemakkelijk verkrijgbare editie is die van Bantam Dell (New York: Dell Publishing, herdrukt vanaf 1991).

  • Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The Craft of Research. Derde editie. Chicago en Londen: University of Chicago Press, 2008.

  • Cliffs Notes on Vonnegut´s Slaughterhouse- Five, ed. Dennis Stanton-Smith. Hoboken: Wiley Publishing, 1997.

  • Daarnaast enkele essays die de studenten zelf in opdracht zullen uitkiezen en bemachtigen.

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Dhr. Prof. dr. F.W.A. Korsten en dhr. dr. Y. Horsman

Opmerkingen

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap