Prospectus

nl en

Tekst-beeld analyse 1: proza en film

Course
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Tijdens dit college leer je hoe je literaire en filmische verhalen op een systematische en precieze manier kan analyseren, om zo te ontdekken hoe deze teksten werken – waarom ze lezers/kijkers blijven boeien, ontroeren, verwarren en op nieuwe gedachten brengen. In een workshop-achtige setting kijken we onder andere naar de middelen en strategieën die films en romans gebruiken om spanning op te bouwen, personages te creëren, tijdsverloop te manipuleren, ruimtes te suggereren, en betrokkenheid tot stand te brengen. Daarbij zullen gebruik maken van het begrippenapparaat dat ontwikkeld is in de narratologie, de theorie van verhalen en vertellen. Elke week zal een reeks narratologische begrippen centraal staan (zoals o.a. verteller, focalisator, geschiedenis, verhaal, ruimte, personage, mise-en-scène, editing, geluid) die we toetsen aan concrete tekst- en filmfragmenten. De cursus vereist een grote zelfwerkzaamheid van de deelnemende student.

Deze cursus zal in het tweede semester vervolgd worden in “Tekst- en beeldanalyse 2: poëzie en “andere Cinema.” Hier analyseren we gedichten en niet-narratieve elementen in cinema aan de hand van voorbeelden uit o.a. documentaires, abstracte films, serials, commercials, videoclips en tekenfilms.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • is de student in staat teksten systematisch te kunnen analyseren om ze uiteindelijk beter onderbouwd te kunnen interpreteren;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de verschillende taalsituaties in proza en narratieve film;

  • beschikt de student over de vaardigheid om narratieve teksten en beelden te kunnen analyseren en close-readen;

  • is de student in staat relevante aspecten en elementen in een tekst kunnen herkennen, benoemen en interpreteren (systematisch analyseren);

  • is de student in staat interpretaties te onderbouwen en verdedigen in een lopend betoog.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Twee gestuurde schrijfopdrachten: midtermpaper: proza (50%), eindpaper: narratieve film (50%).

Het eindcijfer voor dit onderdeel is het gewogen gemiddelde van de twee schrijfopdrachten (beide onderdelen moeten voldoende zijn).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Secundaire Literatuur:

  • Mieke Bal. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto, 2009. (derde herziene editie)

  • Peter Verstraten. Handboek Filmnarratologie. Nijmegen: Vantilt 2008.

  • Bordwell, David and Kristin Thompson. Film Art: An Introduction. ed. NewYork: McGraw-Hill, 2010. (elfde druk).

Een nader te bepalen selectie van proza en films.

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. P. Hesselberth en dhr. Prof.dr. E.J. van Alphen

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website