Prospectus

nl en

BA eindwerkstuk Film- en literatuurwetenschap (schrijfworkshop)

Course
2013-2014

Beschrijving

Het BA-eindwerkstuk is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Het gaat om een werkstuk op basis van nagenoeg zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek dat studenten binnen drie maanden moeten kunnen schrijven. Ze worden daarin stapsgewijs begeleid door hun persoonlijke scriptiebegeleider, maar volgen ter verdere ondersteuning samen deze workshop. Na de eerste bijeenkomst wordt iedere student gekoppeld aan een scriptiebegeleider. Tijdens een beperkt aantal vervolgbijeenkomsten worden de vereiste academische vaardigheden voor het schrijven van een scriptie doorgenomen en is er ruimte voor het bespreken van specifieke problemen. Hoe organiseer je een complex betoog? Hoe ga je om met je bronnen? Wat kun je leren van de ervaringen van oud-studenten? De workshop wordt besloten met een symposium in het tweede semester waar studenten een korte mondelinge presentatie geven over hun lopend onderzoek.

Leerdoelen

Bij afronding van de workshop:

  • is de student in staat een deugdelijk en goed gestructureerd argument te presenteren, zowel in woord als in geschrift;

  • is de student in staat kritisch en zorgvuldig met de gekozen bronnen om te gaan;

  • is de student in staat tot een realistische planning van het beoogde onderzoek.

Voor de leerdoelen met betrekking tot de scriptie zelf zie het studieonderdeel “BA eindwerkstuk Film- en literatuurwetenschap (afronding)” in deze studiegids, alsmede de betreffende bepalingen in het Onderwijs- en Examenreglement op de opleidingswebsite (algemeen en opleidingsspecifiek gedeelte).

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Zelfstudie; een viertal workshopbijeenkomsten; slotsymposium.

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor de vermelde 5 ec dient de student actief te hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten. De studiepunten worden tegelijk toegekend met de afronding van het eindwerkstuk.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Informatie over het schrijven van een scriptie is te vinden op onze
website

Aanmelden

Via uSis

Aanmelding voor Contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Diverse docenten.
Coördinatie mw. dr. M.J.A. Kasten", Van Wijkplaats 2/kr. 101B, tel. 071 527 2176

Opmerkingen

Toelichting: workshop vindt plaats in 1e semester en wordt gevolgd door symposium aan het einde van semester 2.

Voor actuele informatie, zie de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap