Prospectus

nl en

Text image analysis 2: poetry, non-mainstream cinema

Course
2013-2014

Toelating

-

Beschrijving

Tijdens dit college richten we ons op de analyse van poëzie en “andere” cinema in de breedste zin des woords. Doel is om zulke teksten uiteindelijk beter onderbouwd te kunnen interpreteren. Dat is alleen mogelijk indien we de interpretatie van de tekst proberen uit te stellen door eerst meer informatieve elementen in de tekst te verzamelen. De nadruk ligt daarom op het leren van en oefenen met tekstanalytische begrippen. Het college sluit aan bij, en bouwt voort op, de kennis die bij het college Tekst-beeld analyse 1 is opgedaan.
Tijdens de eerste helft van het college staat poëzie centraal. Onderwerpen die worden behandeld zijn de specifieke poëtische leeshouding en taalsituatie, poëzie in relatie tot de traditie, en poëtisch taalgebruik. We zullen zien dat sommige onderwerpen en begrippen die in dit eerste deel aan de orde wordt gesteld, zoals toop en metafoor, op analoge wijze kunnen worden gebruikt bij de analyse van bijvoorbeeld non-narratieve elementen in film. In de tweede helft zullen we reflecteren op mediumspecifieke en mediumoverstijgende eigenschappen van “andere” cinemas zoals stucturele film, installatiekunst, documentaire, animatie, commercials, televisie series, en muziek video’s). Hierbij zullen we stilstaan bij elementen als Enunciatie, ritme en beeldrijm, het gebruik van topen, metaforen, metonomie en allegorie.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de verschillende taalsituaties in poëzie, en non- narratieve cinema;

  • beschikt de student over het geduld en de vaardigheid om te kunnen close-readen;

  • is de student in staat relevante aspecten en elementen in een tekst kunnen herkennen, benoemen en interpreteren (systematisch analyseren);

  • is de student in staat interpretaties te onderbouwen en te verdedigen in een lopend betoog.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Twee gestuurde schrijfopdrachten: midtermpaper: poëzie (50%), eindpaper: andere cinema (50%). Het eindcijfer voor dit onderdeel is het gewogen gemiddelde van de twee schrijfopdrachten (beide onderdelen moeten voldoende zijn).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

  • Ernst van Alphen, e.a. Op poëtische wijze: Handleiding voor het lezen van poëzie. Bussum: Coutinho, 1996.

  • Artikelen op Blackboard.

  • Diverse poëtische teksten (online of via Blackboard)

  • Een selectie van ‘andere’ cinema teksten (online, via Blackboard, of aangeboden tijdens screening) .

A la carte- en Contractonderwijs

-

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Informatie

Dhr. dr. Y. Horsman en mw. dr. M.J.A. Kasten

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap