Prospectus

nl en

Exegese Oude Testament 2

Course
2013-2014

Toegangseisen

Voor dit college moeten zijn afgerond: de vakken ‘Hebreeuws’ en ‘Literatuur en cultuur van het Oude Israël’ en ‘Exegese Oude Testament I’.

Beschrijving

In dit college worden de studenten getraind in de wetenschappelijke exegese van het Oude Testament. Dit betreft een nauwkeurige lezing en vertaling van de Hebreeuwse tekst, een tekstkritische analyse (vergelijking met Hebreeuwse handschriften en oude vertalingen) uitgaande van het kritische apparaat in de Biblia Hebraica Stuttgartensia, en de toepassing van verschillende exegetische methoden (literaire kritiek; traditie-historische analyse; redactie-kritiek; literaire analyse). In het eerste blok wordt een verhalende proza-tekst behandeld (Genesis 12 en 13); in het tweede blok een profetische tekst (Jesaja 1:1–31). Bij de behandeling van deze teksten wordt stilgestaan bij enkele centrale thema’s van het oudtestamentisch onderzoek: de ontstaansgeschiedenis van de Pentateuch, de rol van buitenbijbelse bronnen in de bestudering van de bijbel, en de compositie van het bijbelboek Jesaja als voorbeeld van de groei en ontwikkeling van de oudtestamentische profetische literatuur.

Leerdoelen

Doel is het ontwikkelingen van exegetische vaardigheden om oudtestamentische teksten op een wetenschappelijk verantwoorde manier te lezen met gebruikmaking van verschillende exegetische methoden. De student leert de tekst zoals die voor ons ligt te waarderen, en verkrijgt anderzijds inzicht in de onstaansgeschiedenis van de teksten.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

5.0 ec (140 uur)

  • bijwonen college (12 × 2) – 24 uur

  • voorbereiden college (vertalen + literatuur) (12×2) – 24 uur

  • schrijven en presenteren van twee korte papers (2 × 26) – 52 uur

  • schrijven eindpaper – 40 uur

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van 3 cijfers, twee voor de beide blokken (2 x 35%) en een voor de eindpaper (30%).

Het cijfer voor de collegeblokken wordt vastgesteld op basis van
a. deelname aan colleges (voorbereiding en participatie).
b. referaat (mondelinge presentatie op basis van schriftelijke paper van max. 5 bladzijden, vooraf [24 uur vóór het college] in Blackboard te plaatsen). Bij de beoordeling van het referaat wordt zowel naar vakinhoudelijke zaken als naar algemene aspecten van de presentatie gekeken.

De eindpaper is een uitwerking van één van de twee gehouden referaten van max. 10 bladzijden. De deadline voor het inleveren van de paper is vrijdag 24 januari 2014.

Blackboard

Ja.Blackboard

Literatuur

Zal tijdens het college worden opgegeven.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Meer informatie bij de docent Dr R.H. Oosting.

Opmerkingen

De deelnemers aan het college worden geacht voor de eerste bijeenkomst een werkvertaling van Genesis 12 en 13 gemaakt te hebben.