Prospectus

nl en

Teksten Arabisch 1: verhalen

Course
2013-2014

Toegangseisen

Succesvol hebben afgerond van Grammatica Arabisch 1 & 2, of – ter beoordeling van de examencommissie- aantoonbare vergelijkbare competentie.

Beschrijving

Op dit college wordt de grammatica zoals geleerd in de colleges van het eerste semester bestudeerd in de context van de moderne Arabische literaire tekst_Tilka l-rāʾiḥa van Ṣunʿallāh Ibrāhīm_. Tevens wordt mondelinge en schriftelijke presentatie geoefend in de vorm van een voordracht en een werkstuk.

Leerdoelen

Kennis: de student vergroot zijn kennis van de woordenschat, mede aan de hand van het frequentiewoordenboek van Buckwalter & Parkinson (2010). Zoekvaardigheid in het woordenboek van Wehr wordt vergroot. De herkenning en betere beheersing van de vormleer wordt door wekelijkse oefeningen door middel van huiswerk aangescherpt. Ook de herkenning en betere beheersing van de uitgebreidere zinsbouw komt – mede in samenhang met college Grammatica Arabisch 3 (voor de theoretische onderbouwing ervan) – aan de orde. Het geheel wordt ondersteund door het gebruik van geluidsfragmenten op Blackboard. De student maakt kennis met de culturele context van de gelezen Arabische tekst.

Inzicht: Betere beheersing van het Arabische woordbeeld, de aanzet tot snellere herkenning van woordvormen en woordstructuren, zich meer thuis voelen in het Arabisch.

Vaardigheden: De student leert de verworven kennis van de Arabisch toe te passen op verschillende soorten Arabische teksten. Daarnaast worden mondelinge en schriftelijke vaardigheden geoefend in de vorm van een voordracht en een werkstuk.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges voorbereid aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe, het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
College: 52
Voorbereiden colleges: 52
Presentatie en werkstuk: 18
Voorbereiden op en afleggen van tentamen: 18

Toetsing

Participatie en presentatie op college, en de wekelijks uit te voeren opdrachten 20%.
Werkstuk van 3.500 woorden 40%.
NB het werkstuk moet met minimaal een 6 beoordeeld worden om dit college succesvol af te ronden.
Eindtentamen 40%.
Alleen voor het eindtentamen kan een herkansing worden afgelegd.
.

Literatuur

  • De teksten die op het college gelezen worden, zijn beschikbaar op Blackboard.

  • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, considerably enlarged and amended by the author. (Ithaca, N.Y., 1994). [pocketeditie].

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent: R.E. Kon