Prospectus

nl en

Conversatie Arabisch 1

Course
2013-2014

Toegangseisen

Grammatica 1 & 2.
Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Arabisch.

Beschrijving

Deze cursus bestaat uit twee colleges per week, een in het talenlab en een klassikaal gedeelte. M.b.v. audiovisuele middelen die op Blackboard beschikbaar gesteld zijn, leren studenten Arabische teksten te begrijpen en zich aan de hand van thema’s in het Arabisch mondeling uit te drukken. Voor elk college dient volgens schema een aantal woorden uit een woordenlijst geleerd te worden dat tijdens het college in oefeningen gebruikt en getoetst wordt. De studenten dienen ook wekelijkse opdrachten uit te voeren op basis van door de docent beschikbaar gesteld audiovisueel materiaal uit verschillende media, zoals televisie en film.
De conversatiecolleges zullen een klassikaal karakter hebben, waarbij voorbereide opdrachten gezamenlijk behandeld zullen worden, eventueel daarbij gerezen vragen zullen worden opgelost en de aangeleerde woordenschat zal worden overhoord.
De talenlabcolleges zullen een individueel karakter hebben: naast gelegenheid tot herhalen van beschikbaar gesteld materiaal zal hier een individuele controle van de aangeleerde woordenschat en behandelde zinnen m.b.t de uitspraak en zinsintonatie plaatshebben.

Leerdoelen

Studenten leren vertrouwde woorden en basiszinnen over vertrouwde onderwerpen herkennen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Aan het einde van dit jaar is in luister- en spreekvaardigheid niveau A1 (Europese doeleinden) bereikt.

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

Dit is een werkcollege met aanwezigheidsverplichting.
Aanwezigheidsplicht
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Informatie volgt.

Toetsing

Wekelijkse mondelinge opdrachten en participatie (20%), deeltentamen (40%) en eindtentamen (40%). Geen herkansing.

Blackboard

Dit college maakt gebruik van
Blackboard.

Literatuur

  • Audiovisueel materiaal beschikbaar via Blackboard.

  • Faruk Abu-Chacra, Arabic:An essential grammar, Londen: Routledge 2007.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact