Prospectus

nl en

De wereld van Sheherazade: cultuurgeschiedenis van de middeleeuwse islam

Course
2013-2014

Toegangseisen

Dit vak is geschikt voor studenten die Arabische teksten kunnen lezen en studenten die het Arabisch hiervoor niet voldoende beheersen. Alle deelnemende studenten moeten in staat zijn om bronnenmateriaal op een 400 niveau te kunnen analyseren. Voor hoofdvakstudenten Arabisch geldt dat zij de propedeuse, en alle colleges van het tweede jaar waarin taalverwerving een rol speelt (Arabische letterkunde, taalkundige diversiteit, dialect en buitenlandsemester of het schaduwprogramma) afgerond moeten hebben. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen, wordt verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Huiswerk voor het eerste college

Vóór het eerste college dienen de studenten zich voor het vak in te schrijven op Blackboard (5853VSHW-1314FGW)
Op Blackboard staat de literatuur die voor het eerste college bestudeerd dient te worden. Studenten kunnen op het discussieforum op blackboard ook de opdracht voor het eerste college vinden.

Beschrijving

Baghdad was de stad van Sheherazade, de vertelster van 1001 nacht. Haar tijd, de 9e en 10e eeuw, geldt ook als de gouden eeuw van de Islamitische wereld. Belangrijke intellectuele en politieke debatten werden gevoerd, en grote werken op het gebied van literatuur, rechtspraak, theologie, geneeskunde en andere wetenschappen werden geschreven, die het karakter van de Islam gedurende vele eeuwen en in sommige opzichten tot nu toe hebben bepaald. Daarnaast hebben we heel wat informatie over het dagelijkse leven in deze stad: wat mensen aten en dronken, hoe ze zich vermaakten met dans, muziek en literatuur, hoe zij woonden, hoe en waarheen ze reisden. Dit college bestudeert aan de hand van primaire teksten (in vertaling) zowel de grote thema’s als aspecten van het dagelijkse leven in de hoofdstad van het Islamitische rijk op haar hoogtepunt.

Overzicht van onderwerpen die in het college aan de orde zullen komen:

 • Bagdad en de Islamitische wereld in de negende eeuw.

 • Door de straten van Bagdad: Hoe werkte de middeleeuwse Islamitische stad?

 • Inrichting van de wereld: Filosofie en religie.

 • Ketters en dissidenten.

 • Inrichting van de wereld: Debatten over leiderschap van de umma.

 • Wat vertellen de sterren? Astronomie en medische wetenschap.

 • Verborgen in het paleis: koninginnen, slavinnen en eunuchen.

 • Feesten en partijen.

 • Van liefde en huwelijk: polygamie, concubines, kinderen.

 • Het economische leven: Bagdad als knoop in een wereldwijd commercieel netwerk.

 • Het literaire leven: onderwijs, salons, boekproductie.

 • Eten en drinken.

Leerdoelen

De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Zij leren de juistheid van gemaakte observaties en interpretaties te verifiëren aan de hand van de gebruikte primaire bronnen in het Arabisch of in vertaling. Zij krijgen een overzicht van de meest belangrijke intellectuele ontwikkelingen van de middeleeuwse Islam en van de cultuurgeschiedenis van deze periode. De studenten krijgen een overzicht van de Arabische bronnen uit de klassieke periode (historisch, verhalend, theologisch, juridisch) en, indien zij Arabische teksten gebruiken, vergroten zij hun kennis van het Arabisch. Tevens doen zij ervaring op in de mondelinge en schriftelijke presentatie van hun bevindingen.

In algemene termen zullen studenten aan het einde van dit college:

  1. Actief kunnen deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie.
  1. Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden hebben verworven:
   a. vakwetenschappelijke literatuur kunnen verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken;
   b. deze kunnen analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;
   c. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling kunnen formuleren;
   d. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang kunnen opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken;
   e. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie kunnen formuleren;
   f. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik kunnen maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden.
  1. Schriftelijke presentatievaardigheden hebben getraind:
   a. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd kunnen uiteenzetten;
   b. een antwoord kunnen formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie, overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt, met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken en gericht op een specifieke doelgroep.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Dit college is een werkcollege. Het college is verdeeld in een algemeen gedeelte dat alle studenten volgen en waar de bestudeerde secundaire en primaire literatuur in presentaties en discussie aan de orde wordt gesteld. In het tweede deel van het college worden verschillende Arabische teksten gelezen en bediscussieerd. Dit gedeelte is slechts toegankelijk voor de studenten die Arabisch op een voldoende niveau beheersen. Studenten zonder deze taalkennis maken tijdens dit tweede gedeelte een opdracht in de UB met behulp van daar apart gezette primaire teksten in vertaling.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vóór aanvang van het college worden gemeld bij de docent. De docent bepaalt of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140
colleges: 26
literatuur + opdrachten: 50
presentatie: 6
werkstuk: 58

Toetsing

Aanwezigheid en participatie (o.a. via een discussieboard op Blackboard) 10%; referaat 30%; werkstuk 60%. Om dit college succesvol af te sluiten dienen studenten een kort verslag in te dienen over drie aan de studie gerelateerde lezingen die zij bijgewoond hebben.
Alle studenten geven eenmaal een presentatie tijdens het college over de voor het college te bestuderen literatuur. De cursus wordt afgesloten met een werkstuk waarvoor in de loop van het semester schriftelijke deelopdrachten worden gemaakt.

Het eindcijfer voor de hele cursus is het gewogen gemiddelde van de deelcijfers.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Op Blackboard kunnen deelnemers materiaal en informatie over het college vinden. Daarnaast participeren studenten elke week voorafgaand aan het college via een op Blackboard gestelde vraag of stelling over de voor die week te bestuderen stof in een discussie. Studenten worden geacht op de opmerkingen van hun medestudenten te reageren op Blackboard en zich zo met de stof bekend te maken voor het college.

Literatuur

 • Robert Irvin (ed.), Night and Horses and the Desert. An Anthology of Classical Arabic Literature (Londen: Penguin 2000).

 • Amira Bennison, The Great Caliphs: The Golden Age of the ‘Abbasid Empire (Londen: I.B. Taurus 2009).

 • Verdere literatuur wordt op Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs D. van Dalen

Opmerkingen