Prospectus

nl en

Moderne Politieke Theorie

Course
2013-2014

Beschrijving

Doelen van de cursus: 1. Wijsgerige verdieping en analyse van de politieke filosofieën van toonaangevende westerse politiek theoretici vanaf het midden van de jaren vijftig. 2. Het leren toepassen van politiek-theoretische ideeën, concepten en metaforen op relevante maatschappelijke issues, en het op toegankelijke wijze schriftelijk en mondeling rapporteren over contemporaine politieke filosofieën.

Inhoud: In deze cursus, die zich concentreert op de Westerse traditie van de Politieke Filosofie, worden de denkbeelden bestudeerd van prominente Amerikaanse en Europese politieke filosofen, die in belangrijke mate vorm hebben gegeven aan het politieke denken in de 20e en 21e eeuw. Wij richten ons op het politieke denken van Amerikaanse theoretici als Hannah Arendt, Robert Nozick, John Rawls en ook Amartya Sen. Vervolgens wordt de focus gericht op Europese denkers als onder andere Michel Foucault, Brian Barry en Anthony Giddens.
De belangrijkste thema’s die tijdens deze cursus aan bod zullen komen, zijn gemeenschap en anarchie, pluraliteit, politiek handelen, massaconsumptie, sociale (on)rechtvaardigheid, individuele vrijheid, de moderne staat en de rol van de politieke utopie, discipline en straffen, de ‘nieuwe politiek van klimaatverandering’, en de contouren van een ecologisch duurzame maatschappij.

De colleges vinden plaats in de Nederlandse taal. De essays en de eindpaper kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden geschreven.

Onderwijsvormen

De cursus omvat hoorcolleges, discussies, gedachte-experimenten en presentaties.

Studiemateriaal

Aantal pagina’s: ongeveer 1000.

Hannah Arendt, The Human Condition (ook beschikbaar zijn Nederlandse versies van dit boek: Vita Activa, Boom Uitgevers), of in de nieuwste vertaling De Menselijke Conditie.

Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia.

John Rawls, A Theory of Justice. (ook beschikbaar in een Nederlandse vertaling)

Michel Foucault, Surveiller et Punir / of in de Engelse vertaling: Discipline and Punish / of in de (aan te raden) Nederlandse vertaling: Discipline, Toezicht en Straf)

Enkele relevante artikelen en hoofdstukken van onder meer Amartya Sen, Brian Barry en Anthony Giddens.

Tentamenvorm

De studenten dienen actief te participeren en moeten 5 korte papers van 1000 woorden inleveren, alsmede een take home examen af te leggen dat ongeveer 2000 woorden omvat.

Ingangseisen

Politieke Filosofie 2e jaar BA.

Rooster
Dinsdag 29 oktober t/m 17 december, 9.00-11.00 uur in SA21
Donderdag 31 oktober t/m 19 december, 9.00-11.00 uur in SA29