Prospectus

nl en

Introduction to Visual Art and Photography 1800-present

Course
2013-2014

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis. Bovendien zou de student op academisch niveau globale kennis van en inzicht in de geschiedenis van de kunstproductie in het Westerse cultuurgebied opgedaan moeten hebben, in het bijzonder van de periode vóór 1800.

Beschrijving

De beeldende kunst van de nieuwste tijd kent een grote variatie. Om daar wegwijs in te worden behandelen wij aan de hand van thema’s verschillende aspecten van de moderne kunst en van onderzoek op dit gebied. Termen zoals romantisch, avant-garde, expressie, verbeelding, het sublieme, realisme, abstractie, formalisme, modernisme en postmodernisme lopen als rode draden door de kunst vanaf 1800 tot heden. Actuele onderwerpen zoals fotografie, nieuwe media en de mondiale kunstwereld maken uiteraard ook deel uit van dit blok. Afhankelijk van het thema zal de vorm, het medium, de inhoud of de functie van kunstwerken centraal staan. Ook de discussie over wanneer de ‘oude beeldende kunst’ in de ‘moderne beeldende kunst’ overgaat speelt een rol in deze collegereeks. De klassieke indeling in stromingen, zoals in de overzichtswerken van de kunstgeschiedenis, verliezen we zeker niet uit het oog, maar een thematische aanpak laat beter de verbanden zien.

Leerdoelen

  • Bekendheid met belangrijke kunstobjecten uit het recente verleden en inzicht hebben in veel bestudeerde vraagstukken uit het onderzoeksveld van de moderne en hedendaagse kunst.

  • Kunnen herkennen en dateren van objecten uit de kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd, deze kunnen plaatsen binnen de stijlhistorische ontwikkelingen en historische en culturele contexten waarin de objecten functioneren.

  • Weten hoe technische en materiële aspecten van de kunstproductie na 1800 (industriële productie van verfstoffen, fotografische technieken, video, etc.) de verschijningsvorm van artefacten kunnen bepalen.

  • Een kritische instelling hebben ten aanzien van kunsthistorische literatuur.

Rooster

  • Vrijdag 15-17 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

28 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 14 weken)
28 uur: Voorbereiding colleges
22 uur: Feitenkennis opdoen a.h.v. onder meer handouts en PowerPoints
18 uur: Samenvattingen/schema’s maken ter voorbereiding tentamen
04 uur: Toetsing (2 × 2 uur)
40 uur: Literatuurstudie (200 pp à 5 pp per uur)
—-
140 uur

Toetsing

  • Deeltoets 1 (50%): schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

  • Deeltoets 2 (50%): schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Compensatie: het gemiddelde over de beide deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals rooster, hand-outs, lijst tentamenstof, korte teksten voor tentamen en PowerPoint-Presentaties van de colleges) en mededelingen van docent.

Literatuur

  • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (14th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2012. [ISBN-13: 978-1-111-77115-7]

  • Enkele teksten die op Blackboard geplaatst zullen worden.

Studenten wordt verzocht de literatuur voor een college voorafgaand aan dat college te lezen

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Mw Dr. H.F. (Helen) Westgeest (coördinator)

Opmerkingen

N.v.t.