Prospectus

nl en

Seminar BA2 Visual Arts 1800-present: The identity of humans and media

Course
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Identiteit is in verschillende wetenschappen een onderwerp van onderzoek. Niet alleen sociologen, filosofen, antropologen en cultuurwetenschappers, maar ook kunsthistorici proberen inzicht te krijgen in de identiteitsproblematiek. De invalshoeken van de diverse wetenschappers verschillen uiteraard. Kunsthistorici hebben op diverse wijzen met het thema identiteit te maken. Een kunstwerk kan zowel over een persoonlijk, groepsgerelateerd als cultuurgebonden aspect van identiteit communiceren. Bovendien heeft het medium (door middel waarvan het onderwerp van een kunstwerk wordt gecommuniceerd) een ‘identiteit’. Dit betekent dat kenmerken van een medium mediumspecifiek kunnen zijn, op een groep media van toepassing kunnen zijn, of zelfs cultuurgebonden kunnen zijn. Daar raakt kunsthistorisch onderzoek aan het terrein van mediastudies. In dit werkcollege staat interdisciplinair onderzoek van identiteit centraal.

Leerdoelen

 • Zelfstandig kunsthistorisch onderzoek kunnen doen: een onderzoeksvoorstel schrijven; teksten over een specifiek kunsthistorisch onderwerp analytisch lezen; en er een beredeneerd oordeel over formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Overweg kunnen met enkele belangrijke bronnen en literatuur betreffende identiteit en mediumspecificiteit.

 • Inzicht hebben in actuele theoretische debatten betreffende identiteitskwesties en kwesties op gebied van mediumspecificiteit.

 • Een zelf gekozen vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van 20 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van 5000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

 • Donderdag 15-17 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Dagexcursie

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus 10 ects: 280 uur.

24 uur: Deelname colleges: 2 uur p.w. x 12 weken
12 uur: Lezen voorbereidende literatuur (ca. 60 pagina’s / 5 pagina’s per uur)bij werkcollegesessies
24 uur: Opzetten van 3 kleine onderzoeksvoorstellen
10 uur: Dagexcursie
60 uur: Schrijven van onderzoeksvoorstel en voorbereiden referaat (incl klein literatuuronderzoek)
150 uur: Literatuuronderzoek en schrijven van werkstuk (circa 5000 woorden excl. noten, literatuur en bijlagen)
—-
280 uur

Toetsing

 • Participatie tijdens college (10%): deelname aan de groepsdiscussies, voorbereiding colleges en opdrachten

 • Mondelinge presentatie (15%): referaat over topic eindwerkstuk (ondersteund met PowerPoint-presentatie)

 • Paper (75%): schriftelijk werkstuk van circa 5000 woorden excl. noten en literatuur (=9-10 pagina’s 1.5 regelafstand, excl noten en literatuur)

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten.
Herkansing: Alleen een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd. Dit is aan de Examencommissie.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals roosters, instructies voor referaat en werkstuk, enkele korte teksten t.b.v. de discussies in de eerste colleges) en mededelingen van docent.

Literatuur

 • Enkele korte teksten op Blackboard die voorafgaand aan elk betreffende college gelezen moeten worden.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Mw Dr. H.F. (Helen) Westgeest

Opmerkingen

N.v.t.