Prospectus

nl en

Public Governance and Government: Tussen publiek en privaat

Course
2013-2014

Public Governance and Government

Door de toenemende complexiteit van de hedendaagse samenleving beroept de overheid zich steeds vaker op governance als alternatief voor aansturing van de samenleving van bovenaf. Governance verwijst naar horizontale sturing, waarbij de overheid partijen uit de private sector en civil society betrekt bij verschillende fasen van de beleidscyclus. Het is een samenspel van staat, samenleving en markt. Dit vak zal de theorie omtrent governance behandelen en ingaan op de nieuwe verhoudingen tussen publiek en privaat die het met zich meebrengt. Onderwerpen als de veranderende rol van de overheid, de mobilisatie van marktactoren en maatschappelijke organisaties, alsmede de vorming van zelfregulerende netwerken zullen hierbij aan bod komen. Ook wordt gekeken naar praktijken van governance op verschillende beleidsniveaus. De diverse aspecten van public governance zullen door middel van actuele nationale en internationale cases tijdens dit vak worden belicht. Daarbij wordt het onderwerp governance vanuit kritische invalshoek benaderd middels vragen als: Is governance wel zo’n nieuwe fenomeen als soms wordt beweerd? Hoe wordt legitimiteit en democratische verantwoording gerealiseerd? En welke normatieve lading heeft het concept governance eigenlijk? Dergelijke vragen staan centraal tijdens deze cursus.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

 1. De veranderende verhouding tussen het publieke en private domein door de jaren heen te beschrijven;
  1. Verschillende vormen van governance te benoemen en te evalueren;
  2. Prominente bestuurskundige en politicologische theorieën over governance te illustreren met behulp van actuele nationale en internationale cases
  3. Specifieke uitkomsten van governanceprocessen te analyseren en te verklaren;
  4. Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van governance kritisch te beoordelen;
  5. Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de uitkomsten daarvan schriftelijk te rapporteren.

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges van 1,5 uur.

Studiemateriaal

De syllabus zal voor aanvang van het eerste college op Blackboard geplaatst worden.

Toetsing

Twee schriftelijke opdrachten (25% ieder) en een eindpaper (50%).

Ingangseisen

Deelname Master MPS.

Inschrijven

Via USIS.

Blackboard

De docenten maken gebruik van Blackboard.