Prospectus

nl en

Publiek Management Analyse 1

Course
2013-2014

Toegangseisen

Dit vak kan alleen gevolgd worden door studenten van Management van de Publieke Sector.

Beschrijving

In deze cursus wordt aandacht besteed aan enkele kenmerkende (clusters van) theorieën en thema’s met betrekking tot het wetenschappelijke onderzoek naar en analyse van publiek management. In de cursus gaan wij in op de waarde en praktische relevantie van theorie en theorievorming voor het onderzoek naar en het managen van de publieke sector.
Zo bespreken wij onder andere:

 • De grondslagen van de Bestuurskunde als discipline en nut en noodzaak van theorievorming in de bestuurskunde

 • Het Waldo-Simon debat en de politiek-bestuur scheiding

 • Historische dimensies van bestuurskunde en publiek management

 • Max Weber, New Public Management en de herevaluatie van de Bureaucratie

 • Postmodernistische benaderingen van publiek management;

 • Institutionele theorieën van besluit- en beleidsvorming

 • Theorievorming rondom het thema Governance

Leerdoelen

 • Studenten dienen na afloop een breed begrip te hebben van bestuurskunde als intellectuele en wetenschappelijke discipline.

 • Studenten dienen na afloop kennis te hebben van de meest gangbare (klusters van) theorieën in de bestuurskunde en de studie van publiek management en deze kritisch kunnen evalueren

 • Studenten dienen na afloop de opgedane brede theoretische basis te gebruiken om geïnformeerde keuzes voor eigen onderzoek te maken.

 • Studenten dienen na afloop in staat te zijn een goed wetenschappelijk paper te produceren van een relatief hoog abstractieniveau.

Rooster

Het (voorlopige) rooster staat op de roosterpagina

Onderwijsvorm

De reeks bestaat uit avondcolleges waarbij klassieke en hedendaagse bestuurskundige theorieën en thema’s worden besproken. Hierbij is er telkens aandacht voor één auteur, theorie of thema per avond. Tijdens de colleges zal er een brede verkenning van de stof plaatsvinden aan de hand van de opgegeven en op voorhand bestudeerde literatuur. Daarnaast heeft dit vak tot doel de stof te reproduceren door middel van discussie. Dit zal voornamelijk gebeuren aan de hand van door de studenten ingeleverde leesvragen (zie onder). Ieder college heeft zodoende nadrukkelijk een interactieve opzet.

Toetsing

wekelijkse voorbereiding en opdrachten

 • Van de studenten wordt verwacht dat zij de aangeduide literatuur op voorhand lezen en bij elke tekst telkens één kritische vraag of opmerking inleveren met een kort antwoord en/of commentaar. De verzamelde vragen zullen dienen als grondstof voor discussie en toepassing tijdens het college. Vragen en opmerkingen moeten worden ingeleverd via het communication-board op Blackboard, uiterlijk * twee dagen voorafgaand aan het college, vóór 12.00 uur*

 • NB: Studenten zijn verplicht de leesvragen / kritische opmerkingen naar behoren en tijdig in te leveren alvorens een eindcijfer voor het vak kan worden gegeven. De vragen worden waar mogelijk via blackboard van commentaar voorzien maar worden niet becijferd.
  eindpaper

 • Studenten schrijven ter afronding van het vak een eindpaper. Dit paper wordt wel voorzien van een cijfer. Dit cijfer is het eindcijfer van het vak.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf 15 januari 2013.

Literatuur

 • H.G. Frederickson & K.B. Smith (2003/2012). The Public Administration Theory Primer. Boulder (Col.): Westview.
  Beide edities (2003 of 2012) kunnen gebruikt worden

 • Aanvullend materiaal. Zie blackboard en de vakwijzer aldaar.

Aanmelden

Via USIS

Contact

dr. A.D.N Kerkhoff

E-mail: a.d.n.kerkhoff@cdh.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het tempo van dit vak is relatief intensief en studenten zullen veel moeten lezen. Van de studenten wordt gedegen voorbereiding op en actieve deelname aan de colleges verwacht.