Prospectus

nl en

MPS en Toezicht

Course
2013-2014

Toegangseis

Alleen toegankelijk voor studenten van de master Management van de Publieke Sector

Beschrijving

Gebruikelijk is de publieke sector op te delen naar de te onderscheiden hoofdtaken: beleid, uitvoering en toezicht. In de reeks colleges zal de focus liggen op de wereld van het (overheids-)toezicht o.a. door inspecties. De ontwikkeling van de functie en de organisatie van het “toezicht vanwege de overheid” komt aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan de relatie van toezicht met de ontwikkeling van de rol van de overheid in onze samenleving en de veranderingen die zich daar in voordoen. Centraal staat de ontwikkeling in de regulering en besturing, de successen en de mislukkingen en de wijze waarop de politiek, de maatschappij en de media daarop reageren. Er wordt eveneens aandacht besteed aan toezicht op uitvoering van overheidstaken via organen die op zekere afstand van de overheid zijn geplaatst.
Naast aandacht voor toezicht vanwege de overheid wordt ook aandacht besteed aan toezicht door middel van zelfregulering in niet-overheidsorganisaties. Tijdens de serie zal ook aandacht geschonken worden aan rapportage met betrekking tot het functioneren van het overheidstoezicht. Denk hierbij onder andere aan de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en gemeentelijke rekenkamers

Doelstelling

Leren redeneren over de samenhangen tussen (semi-)overheidstaken, organisatie van die taken en handhaving. Kennis verkrijgen over de inrichting van toezicht door de Nederlandse overheid en de ontwikkelingen die deze doormaakt. Kennis te verkrijgen over de wijze hoe zelfregulering functioneert bij o.a. NGO’s.

Leerdoelen

Oriëntatie op inhoud bestuur in de (semi-)publieke sector en deelgebieden daarvan en idem in de non-profit sector.
Grondslagen Academische vaardigheden

Rooster

Het (voorlopige) rooster staat op de roosterpagina

Onderwijsvorm

Enkele colleges zijn mede gebaseerd op een casus. Zo mogelijk wordt een college verzorgd door een gastdocent.

Toetsing

Midterm paper (25% eindcijfer) en een Eindpaper (75% eindcijfer)

Blackboard

Gebruik zal gemaakt worden van Blackboard

Literatuur

  • Goodijk, R., (2012) Falend toezicht in semipublieke organisaties? Zoeken naar verklaringen. Assen: Van Gorcum. Isbn: 978 90 232 5006

  • Alan Lawton, (1998). Ethical management for the public services. Buckingham/Philadelphia: Open University Press. H’s 1, 3, 5, 6 en 9.

Zie voor de overige te downloaden literatuur Blackboard.

Aanmelden

Via USIS

Contact

Coördinator / Docent Drs. C. Nagtegaal, MSc.-PA: cnagtegaal@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen