Prospectus

nl en

Administrative Law in the European Legal order

Course
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het Europese recht (EVRM en EU-recht) heeft grote invloed op het nationaal bestuursrecht. Deze invloed doet zich niet alleen gevoelen in het algemeen deel van het bestuursrecht, maar ook voor de bijzondere delen, zoals het milieurecht (stopgezette bouwprojecten wegens Europese normen voor fijn stof), het mededingingsrecht (het optreden van de NMa tegen bouwbedrijven i.v.m. verboden prijsafspraken) en het financieel bestuursrecht (Nederlandse subsidies moeten van de Europese Commissie worden teruggevorderd omdat zij verboden staatssteun opleveren). In de eerste twee weken van het vak zal de doorwerking van het EVRM in het nationale bestuursrrecht centraal staan. Daarbij zal ook worden ingegaan op de relatie met de grondrechtenbescherming in de EU. De zes weken daarna zullen in het teken staan van de doorwerking van het EU-recht. Om de doorwerking van het EU-recht in het nationale bestuursrecht te kunnen begrijpen, zal allereerst worden ingegaan op de algemene Europeesrechtelijke beginselen die deze doorwerking beheersen, zoals het beginselen van voorrang, loyale samenwerking, de conforme interpretatie, rechtstreekse werking en de lidstaataansprakelijkheid. Ook wordt aandacht besteed aan implementatie van het EU-recht in het algemeen en de concepten gedeeld en gemengd bestuur. Vervolgens wordt ingegaan op de inkadering van het bestuurs(proces)recht door het EU-recht. Aan de orde komen de institutionele en procedurele autonomie, de beginselen van gelijkwaardigheid, doeltreffendheid en effectieve rechtsbescherming. Ook wordt de invloed van het EU-recht voor de kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in beeld gebracht. Kunnen de in de Awb gehanteerde begrippen, zoals bestuursorgaan, belanghebbende en besluit onverkort worden gehandhaafd? Verder wordt ingegaan op de beïnvloeding door het EU-recht van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de handhaving en het bestuursprocesrecht. De laatste twee weken zal de invloed van het EU-recht en het EVRM aan de hand van twee bijzondere rechtsterreinen worden geïllustreerd. Hoe werkt die invloed in de praktijk uit binnen het subsidierecht (week 9) en het vreemdelingenrecht (week 10)?.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak is zowel theoretisch-verdiepend als praktisch van aard. In de eerste plaats beoogt het vak u grondig kennis te laten nemen van het Europese recht en de wijze van doorwerking, in samenhang met de consequenties hiervan voor het nationale bestuursrecht. Daarnaast is veel plaats ingeruimd voor het (schriftelijk) oplossen en bediscussiëren van casus, waarbij begrip en de kennis van de Europese invloeden centraal staan. Daardoor, maar vooral ook door het Europese perspectief van waaruit het nationale bestuursrecht wordt benaderd, vormt het vak een belangrijke verdieping van de bestuursrechtelijke kennis die in de Bachelorfase is opgedaan en bereidt het u voor op de praktijk van het moderne bestuursrecht, mede via training van schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Verwerving van grondige juridische kennis over het Europese (bestuurs)recht en de invloed daarvan op het Nederlandse bestuursrecht.

 • U wordt geleerd t.a.v. een Europeesrechtelijk onderwerp een standpunt in te nemen en dat uit te leggen en te verdedigen.

 • Onderzoeksvaardigheden worden verbeterd door middel van de zelfstandige voorbereiding van casus en andere opdrachten. Daarvoor is literatuur- en jurisprudentieonderzoek en analyse van de gevonden resultaten nodig.

 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden worden verkregen via socratische colleges waarin bijdragen van studenten worden verwacht en de (bespreking van) casus- en andere opdrachten.

 • De academische houding wordt gestimuleerd door debatten naar aanleiding van door de studenten voorbereide opdrachten tijdens werkgroepbijeenkomsten.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr.dr. P.C. Adriaanse, prof.mr. T. Barkhuysen, mr.dr. M.L. van Emmerik, mr.dr. J.E. van den Brink, prof.mr.drs. W. den Ouden, prof.mr. P.R. Rodrigues

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr.dr. P.C. Adriaanse, prof.mr. T. Barkhuysen, mr.dr. M.L. van Emmerik, mr.dr. J.E. van den Brink, mr. T. de Jong, prof.mr.drs. W. den Ouden, prof.mr. P.R. Rodrigues en praktijkdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: referaten, uitwerking annotaties en journals

Andere onderwijsvorm(en)

 • Lezingen

 • Aantal à 1 uur: 5

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • het schrijven van journals en annotatie

 • het houden van een referaat

 • schriftelijk deeltentamen

Deelname aan het schriftelijk deeltentamen is alleen mogelijk, wanneer de student het vereiste aantal opdrachten (journals en de annotatie) heeft ingeleverd en een referaat heeft gehouden.

Inleverprocedures
Via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, zoals nader aangegeven op Blackboard, en hetgeen behandeld is tijdens de colleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht , mastermonografie, Kluwer 2011;

 • J.H. Jans, S. Prechal en R.J.G.M. Widdershoven, Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2011;

 • T. Barkhuysen e.a. (red.), AB Klassiek, Deventer Kluwer 2009;

 • Nog nader op Blackboard aan te geven literatuur en jurisprudentie;

 • Het voor de werkcollegeopdrachten zelfstandig te verzamelen materiaal.

Werkboek:
Geen (werkgroepopdrachten worden gepubliceerd op Blackboard).

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. J.E. (Jacobine) van den Brink

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B 1.13

 • Bereikbaarheid:

 • Telefoon: 071 527 7374

 • E-mail: j.e.van.den.brink@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studenten die het vak als conversievak gaan volgen, dienen zich voorafgaand aan het onderwijs te melden bij de coördinator van het vak.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.