Prospectus

nl en

Writing/Grammar 1B - Language Acquisition I

Course
2013-2014

Toegangseisen

De schrijfvaardigheid van de deelnemers moet liggen op niveau A2 van het Europees Referentiekader. Dit college is toegankelijk voor de reguliere studenten Nederlandkunde/Dutch Studies en – als er plaats is – uitwisselingsstudenten Neerlandistiek.

Beschrijving

In dit college komen verschillende aspecten van het schrijven aan bod: formeel schrijven, opbouw van een brief, van een betoog, schrijfstijl, etc. Als ondersteuning worden de belangrijkste grammaticale verschijnselen van het Nederlands herhaald en direct toegepast in de wekelijkse gevarieerde schrijfopdrachten.

Leerdoelen

Schrijven: in termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar het niveau B1.
Bovendien leren de cursisten andere belangrijke aspecten van het schrijven: De opbouw van een brief of een betoog, spelling, gebruik van woordenboeken etc. De belangrijkste grammaticale regels kunnen worden toegepast.

Rooster

Deze cursus wordt in ieder geval gegeven in het tweede semester. Bij voldoende belangstelling wordt hij ook aangeboden in het eerste semester. De opleiding beslist dit in de eerste week van september. Raadpleeg het rooster. (beschikbaar vanaf juni)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De totale studielast is 140 uur

  • colleges: 28 uur

  • wekelijkse BlackBoardtoets inclusief voorbereiding: 20 uur

  • collegevoorbereiding & maken opdrachten uit de reader: 82 uur

  • tentamen Schrijven (inclusief voorbereiding): 10 uur

Toetsing

Gedurende het semester zijn er diverse grammaticatoetsen. Deze toetsen bestaan uit meerkeuzevragen en korte invulvragen. Sommige toetsen worden digitaal, via Blackboard, afgenomen, andere schriftelijk tijdens de lessen (50%).
De herkansing van het onderdeel grammatica bestaat uit één toets over alle stof die tijdens het semester behandeld is. Deze toets kan in overleg met de docent in mei of juni worden gemaakt.

Na afloop van het semester is er een tentamen Schrijven. Dit tentamen bestaat uit zinnen die aangevuld moeten worden en enkele korte schrijfopdrachten (50%).
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij als aanvullende eis geldt dat beide cijfers voldoende moeten zijn.
De herkansing van het tentamen Schrijven vindt in de maand juni plaats (zowel voor het eerste als het tweede semester).

Blackboard

Er wordt bij deze cursus intensief gebruik gemaakt van Blackboard. Via Blackboard wordt materiaal ter beschikking gesteld, antwoorden gepubliceerd en toetsen afgenomen.

Literatuur

  • Syllabus Schrijven 1B beschikbaar via readeronline.leidenuniv.nl

  • De Bakker, M. Meijboom, A. Norbart e.a.: Nederlands in hoofdlijnen, praktische grammatica voor anderstaligen, theorieboek en oefenboek (Groningen, Wolters Noordhoff 2005).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen: tel. 071 527 2233 of dutchstudies@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: n.v.t.
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Secretariaat Opleiding Dutch Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272233; mail: dutchstudies@hum.leidenuniv.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de docent Mw. M. Arends

Opmerkingen

Bij voldoende belangstelling wordt dit college ook aangeboden in het 1e semester.