Prospectus

nl en

Language Analysis - Linguistics I

Course
2013-2014

Toegangseisen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met kennis van de Nederlandse taal.

Beschrijving

In dit college maken de studenten kennis met de wijze waarop Nederlandse zinnen in de traditionele zinsontleding worden behandeld, afgezet tegen de huidige taalkundige opvattingen. Tijdens de colleges wordt iedere week een deel van de syllabus behandeld, waarna de studenten opdrachten over de behandelde stof maken. De volgende onderdelen komen aan bod: de analyse van zinnen; hoofdzinnen versus bijzinnen; zinnen, zinsdelen en delen van zinsdelen; inbedding; beknopte en relatieve bijzinnen; zinsverbinding; het verdelen van zinnen in beginstuk, middenstuk en eindstuk. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het ontleden van zinnen in zinsdelen (zinsontleding) en het benoemen van woordsoorten (woordbenoeming).

Leerdoelen

Doel van het college is dat studenten inzicht verwerven in de structuur van de Nederlandse zin, en de verschillen en overeenkomsten daarin met een aantal andere talen leren kennen. Ze leren zowel de Nederlandse als de internationale termen van grammaticale begrippen. Ze verwerven kennis van en inzicht in de wijze waarop de Nederlandse zin binnen de traditionele zinsontleding behandeld wordt en de bijbehorende terminologie. Ten slotte worden de studenten getraind om het geleerde toe te passen, in zowel losse, geconstrueerde zinnen als in authentieke teksten

Rooster

Zie het rooster. (beschikbaar vanaf juni)

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege met wekelijkse opdrachten.

Studielast

De totale studielast is 140 uur

  • colleges: 28 uur

  • wekelijkse BlackBoardtoets (13 × 3,5 uur): 45,5 uur

  • collegevoorbereiding & maken opdrachten uit de reader: (13 × 3,5 uur): 45,5 uur

  • afsluitend schriftelijk tentamen (inclusief voorbereiding): 21 uur

Toetsing

Aan het einde van blok III maken de studenten een tussentoets over de stof van dat blok. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (multiple choice vragen en open vragen) over de stof van blok III en blok IV. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij de tussentoets voor 30% mee telt en het afsluitende tentamen voor 70%.
De deeltoetsen kunnen niet apart herkanst worden. De herkansing, die in de maand juni plaatsvindt, bestaat uit één toets over alle stof.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Syllabus Taalanalyse (beschikbaar via Blackboard).

Aanmelden

De studenten moeten zich aanmelden via uSis. Bij problemen en vragen kunnens tudenten contact opnemen met het secretariaat: tel. 071 527 2233 of mail

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Drs. M. Arends

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is “dutchstudies@hum.leidenuniv.nl”:mailto:dutchstudies@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het college dient als basis voor de colleges Grammatica en Inleiding linguïstiek in het tweede jaar.