Prospectus

nl en

Modern Christianity I: Religious crisis? Secularization in debate

Course 2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Nederland als een typisch calvinistische natie: het is een begrip dat nog altijd graag wordt uitgedragen door politici, journalisten en anderen die de Nederlandse identiteit en mentaliteit willen typeren. Maar: is dit cliché waar? Berust het op goede gronden? Wordt de notie van diversiteit, die toch ook voor Nederland zo kenmerkend wordt geacht, daarmee geen geweld aangedaan? Waar blijven in deze door het calvinisme gestempelde beeldvorming stromingen als humanisme, Verlichting, modernisme, secularisme, mystiek en spiritualiteit, om nog maar te zwijgen van de rol en betekenis van rooms-katholieken, doopsgezinden, lutheranen, remonstranten, joden en andere godsdienstige en levensbeschouwelijke groeperingen in de geschiedenis van de Nederlandse samenleving. In deze collegereeks willen wij aan de hand van de nationale religiegeschiedenis (periode 1500-heden) nagaan hoe we de vraag naar het veronderstelde calvinistische karakter van de Nederlandse natie kunnen beantwoorden.

Leerdoelen

Studenten zijn bekend met de belangrijkste stromingen en figuren in het Nederlandse religieuze domein van de afgelopen vijf eeuwen. Zij weten fundamentele thema’s in de vroegmoderne en moderne nationale religiegeschiedenis in een bredere culturele, politieke en sociale context te plaatsen. Zij leren om zowel bronnen als secundaire literatuur kritisch te analyseren.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Dit college is een combinatie van een hoor- en werkcollege.

Studielast

 • totale studielast voor de cursus: 5 EC = 140 uur [desgewenst uit te breiden tot 10 EC = 280 uur]

 • uren volgen van college: 24 uur – bestuderen verplichte literatuur, inclusief maken van aantal beknopte opdrachten : 36 uur – schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek) : 80 uur

Toetsing

 • aanwezigheidsplicht
 • een aantal beknopte opdrachten tijdens de collegereeks (40%)
 • eindpaper (60%)

Blackboard

Ja, Blackboard , voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, het stellen van tussentijdse vragen aan docent e.d.

Literatuur

Nader op te geven hoofdstukken uit:

 1. Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum: Verloren, 2005 of latere druk).


  1. Hans Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland. Omvang en geografische spreiding van de godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden (Assen-Maastricht: Van Gorcum, 1992).
  2. M.B. ter Borg e.a. (red.), Handboek Religie in Nederland. Perspectief, overzicht, debat (Zoetermeer: Meinema, 2008).
  3. Gerard Dekker, Joep de Hart, Jan Peters, God in Nederland 1966-1996 (Amsterdam: Anthos 1997 of latere druk) .
  4. E. Sengers (ed.), The Dutch and their Gods: Secularization and Transformation of Religion in the Netherlands since 1950 (Hilversum: Verloren, 2005).
  5. Anne van der Meiden, “De zwarte kousen kerken”. Bevindelijk heroverwogen portret (Baarn: Ten Have 1993).
  6. Religie aan het begin van de 21ste eeuw (Rapport Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag-Heerlen, 2009).

Verdere literatuur zal bij de aanvang van het college bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. E.G.E. van der Wall.

Opmerkingen

Uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus zal het rooster, inclusief de wekelijkse opdrachten voor de te lezen literatuur, op Blackboard worden geplaatst.
Dit vak kan met een extra opdracht voor 10 ec worden afgesloten, neem hiervoor contact op met de docent vóór het begin van deze collegereeks.