Prospectus

nl en

Internetlaw

Course
2013-2014

Toegangseisen

Rechtenstudenten en studenten die de minor Internetrecht volgen. Overige niet-rechtenstudenten moeten contact opnemen met de coördinator.

Beschrijving

Tengevolge van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en het internet ontstaan juridische vragen, die zich uitstrekken tot nagenoeg alle rechtsgebieden en die de traditionele landsgrenzen overschrijden.
De nieuwe vragen dwingen tot bezinning over de mogelijke juridische oplossingen en over de behoefte aan overheidsregulering, en over de eisen die daaraan in het licht van de ICT-ontwikkelingen moeten worden gesteld. De internationalisering brengt met zich mee dat de blik tevens extern gericht moet zijn, met name op de harmoniserende regelgeving in de EU.
Dit keuzevak behandelt actuele juridische vragen naar aanleiding van ICT-ontwikkelingen, zoals:

 • Privacy en bescherming van persoonsgegevens

 • Computer- en internetcriminaliteit

 • Elektronische handel, elektronisch contracteren

 • Het internet en de intellectuele eigendom

 • Algemene beginselen van behoorlijk ICT-gebruik

 • Juridische aspecten van gaming.

Iedere deelnemer maakt wekelijks een opdracht met behulp van het onderwijsmateriaal.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Internetrecht betreft een functioneel rechtsgebied. De bedoeling is aan de hand van de kenmerken van de informatiemaatschappij te onderzoeken welke juridische vragen daar het gevolg van zijn en om oplossingen vragen. Dat onderzoek overschrijdt de traditionele rechtsgebieden. In die zin is Internetrecht een echt integratievak.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Studenten hebben kennis van de meest essentiële onderdelen van het zogeheten ICT-Recht, en zij hebben hun analytische en onderzoekende vermogen en hun schrijfvaardigheid vergroot.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: R.E. van Esch, G.J. Zwenne, A.C. Beunen, B.W. Schermer, I. Tempelman-van Hunen en J.J. Oerlemans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen onderwijsmateriaal

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • 5 wekelijkse opdrachten, te vinden op Blackboard; en

 • Schriftelijk tentamen (kennistoets)

Het eindcijfer voor het keuzevak is het gemiddelde het tentamencijfer en van het gemiddelde van de opdrachtcijfers, waarbij geldt dat voor beide een voldoende (5,5 of hoger) moet worden gehaald.

Bij een gering aantal deelnemers zal het hertentamen mondeling worden afgenomen.

Inleverprocedures
Opdrachten worden ingeleverd via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Blackboardomgeving Internetrecht

 • Wat tijdens de colleges en werkgroepen wordt behandeld

 • Gebruik wetboeken

Werkboek:
Geen.

Reader:

 • Reader Internetrecht

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dhr. Mr. dr. B. W. Schermer

 • Werkadres: KOG , Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Telefonisch of per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8838

 • E-mail: b.w.schermer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: MetaJuridica

 • Afdeling: eLaw@leiden, Centrum voor recht in de Informatiemaatschappij, Universiteit Leiden

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B3.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8838

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak zal slechts doorgang vinden bij een minimum van 15 deelnemende studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.