Prospectus

nl en

World Law

Course
2013-2014

Toegangseisen

Interesse in internationaal publiekrecht.

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Internationale rechtsregels vormen een onmisbaar kader voor vrede, veiligheid, samenwerking en (duurzame) ontwikkeling in de internationale samenleving. In de loop der tijden heeft dit recht een enorme ontwikkeling doorgemaakt: van interstatelijk volkenrecht, via internationaal publiekrecht, naar “wereldrecht” dat beoogt de gehele wereldgemeenschap te omvatten en te binden aan fundamentele waarden en normen. In dit keuzevak zal onderzocht worden in hoeverre dit wereldrecht al gestalte heeft gekregen en welke knelpunten hierbij overwonnen moeten worden. Wat is precies de rol van de VN en het VN-recht in de ontwikkeling van mondiale waarden? Is het Handvest van de Verenigde Naties te beschouwen als een wereldgrondwet? En hoe zit het met realisme, macht, eigenbelang, en de legitimiteit van acties buiten het VN-systeem om (zoals de oorlog in Irak in 2003 en de bombardementen op Kosovo in 1999)? We proberen deze vragen te beantwoorden door ons te richten op specifieke thema’s, zoals de organisatie van de wereld als internationale gemeenschap; het bestaan van een zekere hiërarchie binnen de verzameling rechtsregels, waarbij we met name kijken naar de bijzondere rol in de internationale rechtsorde van jus cogens en de beginselen uit het VN Handvest; nieuwe concepten die gebaseerd zijn op een moderne interpretatie van het begrip soevereiniteit en meer de nadruk leggen op internationaal gedeelde verantwoordelijkheden, zoals de responsibility to protect. Ook kijken we naar specifieke thema’s, zoals vrede en veiligheid, waaronder de strijd tegen het terrorisme; de legaliteit en/of legitimiteit van humanitaire interventie, de regels van collectieve veiligheid en het gebruik van geweld in het ‘wereldbelang’; respect voor de mensenrechten; supranationaal strafrecht; en duurzame ontwikkeling en de positie van toekomstige generaties in het internationale recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is om via het thema wereldrecht studenten vertrouwd te maken met de totstandkoming van een bovenstatelijke rechtsorde die in toenemende mate van invloed is op de inrichting van de nationale rechtsordes. Hierbij gaat het o.a. om de vraag welke waarden universeel zijn, wat de rol van de Verenigde Naties (VN) is bij het nastreven van een ‘globalisering met een menselijk gezicht’, en welke rechtsregels wereldwijd dwingend gelden (zoals bijvoorbeeld het martelverbod en het geweldverbod).

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Grondige kennis van supranationaal publiekrecht, in het bijzonder het recht van de Verenigde Naties.

 • Ervaring met het traceren, identificeren en waarderen van internationale rechtsbronnen.

 • Het juridisch analyseren van actuele ontwikkelingen, beleidstukken en commentaren van organen van internationale organisaties (in het bijzonder de Verenigde Naties), regeringen, en NGO’s.

 • Het schrijven van een juridisch betoog op het gebied van internationaal recht conform de gangbare eisen van het formuleren van een probleemstelling, juridisch analyseren, en zorgvuldig bronnengebruik en verwijzen, specifiek gericht op actuele ontwikkelingen.

 • Begrip van en inzicht in de werking van het VN Handvest.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 per week)

 • Namen docenten: Prof. dr. N.J. Schrijver en Dr. E. de Brabandere

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de voorgeschreven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 per week)

 • Namen docenten: mr. R. Zandvliet, Dr. D. Dam-de Jong en Dr. E.V. Koppe

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van voorgeschreven literatuur en (beperkt) eigen onderzoek ter voorbereiding van opdrachten.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schrijven van vijf papers van 1000 woorden waarin wordt ingegaan op de stof van de betreffende week.

 • De papers bepalen elk 20% van het eindcijfer. De eisen waaraan de papers moeten voldoen zullen op blackboard worden gepubliceerd in een apart document. Er is geen afsluitend tentamen.

_h3. Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Voor niet-juristen: Schrijver, N.J., Internationaal publiekrecht als wereldrecht, Boom Uitgeverij, Den Haag (meest recente druk)

 • Voorgeschreven literatuur in de reader en via blackboard.

Werkboek:
Ja, in de reader bijgevoegd

Reader:
Reader Wereldrecht 2013-2014

Aanbevolen studiemateriaal

 • Van Genugten, Homan, Schrijver & De Waart, The United Nations of the Future, Globalisation with a Human Face, 2006, KIT publishers Amsterdam.

 • Spijkers, O., The United Nations, the Evolution of Global Values and International Law, School of Human Rights Research Series Vol. 47, Cambridge/Antwerpen/Portland: Intersentia (2011).

 • Wordt nader bekend gemaakt tijdens de cursus.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. R. Zandvliet

 • Werkadres: KOG B2.32

 • Bereikbaarheid: dagelijks via mail/tel

 • Telefoon: 071-527 8565

 • E-mail: r.zandvliet@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Internationaal Publiekrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277578

 • E-mail: e.h.uiterweerd@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Maximaal 60 studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.