Prospectus

nl en

Forensic Psychiatry

Course
2013-2014

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot master Forensische Criminologie (Forensic Criminology) (zie ook OER).

Beschrijving

In deze cursus staat het werkterrein van forensisch psychiaters en psychologen centraal. De forensische psychiatrie en psychologie bevinden zich op het snijvlak van het strafrecht en de psychiatrie/psychologie. Dagelijks dienen rechters in Nederland zich te buigen over de vraag of een verdachte het strafbare feit waarvoor hij terechtstaat kan worden toegerekend. Wanneer de verdachte lijdt aan een psychiatrische stoornis, zal vastgesteld moeten worden of de verdachte tijdens het plegen van het feit zodanig onder invloed van die stoornis stond dat hij (redelijkerwijs) niet anders kon handelen. Voor deze vraag zal de rechter gebruik maken van de deskundigheid van derden, zoals forensisch psychiaters en psychologen. Vervolgens zal de rechter bij het opleggen van een passende straf of maatregel rekening dienen te houden met de persoon van de dader en dus ook met een eventueel aanwezige stoornis. Ook hier kan het advies van forensisch psychiaters en psychologen van belang zijn.

Alvorens wordt ingegaan op het werkterrein van forensisch psychiaters en psychologen, zal in deze cursus uitgebreid worden stilgestaan bij de normale psychologische ontwikkeling. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan het temperament van (jonge) kinderen, de manieren waarop kinderen zich kunnen hechten aan hun ouders, hun gewetensontwikkeling en uiteindelijk hun persoonlijkheidsontwikkeling. Daarnaast zal er ook worden stilgestaan bij (de ontwikkeling van) stoornissen die verband houden met delinquent gedrag alsmede bij de diagnostiek en de behandeling van zulke stoornissen.

Leerdoelen

 • Beschrijven hoe de normale psychologische ontwikkeling verloopt;

 • Beschrijven hoe psychiatrische stoornissen kunnen leiden tot delinquent gedrag en op welke wijzen die een rol kunnen spelen in het strafproces;

 • Beschrijven hoe een forensisch psychiatrisch/psychologisch diagnostisch onderzoek verloopt;

 • Kritisch reflecteren op theoretische verklaringen voor het ontstaan van psychiatrische stoornissen die verband houden met delinquent gedrag (aan de hand van een casus);

 • De methodologische kwaliteiten beoordelen van diagnostische tests die worden gebruikt in forensisch psychiatrisch/psychologisch onderzoek (aan de hand van een casus);

 • De effectiviteit beoordelen van gedragsinterventies die worden ingezet bij (jeugdige) delinquenten met een psychiatrische stoornis (op basis van onderzoeksgegevens);

 • Verworven theoretische kennis toepassen op een (film-)casus ten behoeve van een mondelinge presentatie.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mw. Dr. B.W.C. Zwirs en mw. Dr. J. Reef

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: mw. Dr. B.W.C. Zwirs en mw. Dr. J. Reef
  Tijdens het werkgroeponderwijs werken de studenten naar een powerpointpresentatie (duo’s/groepjes) over een film/boek met een forensisch thema en over een (gedrags)interventie. De docent zal een lijst met mogelijke boeken/films en (gedrags)interventies aandragen.

Andere onderwijsvorm(en)
Aantal à 2 uur: 1 excursie naar een (jeugd) forensische instelling (onder voorbehoud). Studenten verdiepen zich vantevoren in de werkwijze van de te bezoeken instelling en kunnen een theoretische onderbouwing geven voor de betreffende werkwijze.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindtentamen hiervoor dient de student de collegestof te beheersen;

 • Beoordeling 2 powerpointpresentaties (dient met een voldoende afgesloten te worden om het vak te kunnen halen)

 • De beoordeling van de 2 powerpointpresentaties blijft gedurende het studiejaar geldig. Het schriftelijk tentamen en de 2 powerpointpresentaties dienen afzonderlijk voldoende te zijn.

Inleverprocedures
Tussenproducten voor de film/boek/(gedrags)interventiebespreking worden aan het begin van de werkgroepen ingeleverd. Deze tussentijdse opdrachten worden niet beoordeeld. Het eindproduct (de powerpointpresentatie) wordt beoordeeld.

Examenstof
Verplichte literatuur en de stof die behandeld wordt tijdens de colleges, werkgroepen en eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Raes, B.C.M., Bakker, F.A.M. (red) Psychiatrie in het Nederlandse Recht, laatste druk

Contact

 • Vakcoördinator: mw. Dr. B.W.C. Zwirs

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Stafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.