Prospectus

nl en

Bachelorproject Psychology

Course
2013-2014

Toegangseisen

Inschrijving voor een bachelorproject is slechts mogelijk wanneer de propedeuse is behaald en het vak Multivariate data-analyse uit het tweede studiejaar met goed gevolg is afgerond.
Let op: de keuze voor het onderwerp van het bachelorproject is geen voorwaarde voor de inschrijving voor een bepaalde masterspecialisatie.

Beschrijving

De Bachelorscriptie is een zelfstandig vervaardigd wetenschappelijk werkstuk met een studielast van 20 ECTS. In de scriptie wordt verslag gedaan van een binnen het Bachelorproject uitgevoerd (deel)onderzoek, waarin met behulp van interviews, vragenlijsten, laboratoriumexperimenten of andere methoden gegevens zijn verzameld. Het onderzoek kan fundamenteel zijn of toegepast-wetenschappelijk. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden zijn mogelijk. Voorbeelden van experimenteel onderzoek zijn surveys, simulatieonderzoek, actie-onderzoek, evaluatie-onderzoek en (participerende) observatiestudies.

Een Bachelorscriptie heeft de kwaliteit en vormgeving van een wetenschappelijk tijdschriftartikel of onderzoeksrapport. Uit de scriptie moet blijken dat de student in staat is tot het systematisch uitwerken van een probleemstelling en tot het geven van kritische reflectie op grond van theoretische inzichten. Ook moet de student in staat zijn verantwoorde keuzes te maken uit de diverse sociaal-wetenschappelijke onderzoeks- en dataverwerkingsmethoden. Met de scriptie toont de student aan te beschikken over een brede beheersing van de in de loop der studiejaren opgedane psychologische kennis en vaardigheden. Hoewel het onderzoek binnen het Bachelorproject veelal in groepsverband zal worden opgezet en uitgevoerd, wordt de scriptie daarom individueel geschreven.

Leerdoelen

Binnen het bachelorproject wordt – zoveel mogelijk – de gehele empirische cyclus doorlopen:

 • het vertalen van een concreet probleem in een onderzoeksvraag;

 • het bestuderen van literatuur die betrekking heeft op de onderzoeksvraag;

 • het operationaliseren van de onderzoeksvraag in de onderzoekbare vragen;

 • het kiezen van een meetinstrument om gegevens te verzamelen die kunnen leiden tot een beantwoording van de vragen;

 • het ontwikkelen c.q. uitkiezen en leren hanteren van het gekozen dataverzamelingsinstrument;

 • het overwegen van de ethische aspecten van het onderzoek en het volgen van de juiste procedures dienaangaande;

 • het verzamelen van gegevens met het dataverzamelingsinstrument;

 • het kwantificeren van de onderzoeksgegevens;

 • het kiezen en toepassen van statistische en/of andere methoden van data-analyse;

 • het analyseren van de gegevens m.b.v. standaard computerprogramma’s;

 • het formuleren van conclusies op basis van de verzamelde onderzoeksgegevens;

 • het samenstellen van een onderzoeksverslag;

 • het samenwerken in teamverband, het leggen van contacten met de bij het onderzoek betrokken personen;

 • vaardigheden als notuleren, discussiëren, voorzitten e.d.;

 • verkrijgen van inzicht in de plaats van de psychologie in de samenleving, de functie van de psychologie bij het bestuderen van en het aandragen van oplossingen voor in de maatschappij bestaande problemen.

Onderwijsvorm

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de volledige looptijd van het project ongeveer 30 uur per week aan het project werken. Er is geen vakantieweek in deze periode gepland. Een korte afwezigheid door overmacht (maar zeker niet in de belangrijke eerste weken van het project) moet vóór aanvang van de cursus aan de begeleider worden voorgelegd.

Gedurende de eerste weken van het project (de voorbereidingsfase) zullen de deelnemers zich inlezen in de theorie van het gekozen onderwerp en zal in discussies binnen de groep en in overleg met de begeleider de probleemstelling verder gepreciseerd worden. Hierbij wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd individuele deelnemers verantwoordelijk te maken voor een deelonderzoek (bijvoorbeeld in de vorm van een eigen experiment of in de vorm van een analyse van een specifiek aspect van de verkregen data). Na afloop van deze voorbereidingsfase moeten de deelnemers een individueel geschreven onderzoeksvoorstel (titel, inleiding, methode, referenties) indienen. De eisen die aan dit voorstel worden gesteld vindt u in de Bijlage hieronder.

In de daarop volgende weken (de uitvoeringsfase) wordt het onderzoek uitgevoerd en worden de resultaten geanalyseerd. Gedurende deze periode kunnen de deelnemers de Inleiding van hun scriptie aanvullen en verbeteren en delen van de Methode- en Resultatensecties schrijven. De resterende weken (de afrondingsfase) zullen worden besteed aan het bediscussiëren van de verkregen resultaten, het schrijven van de Discussie-sectie en de verdere afronding van de scriptie. De scriptie dient in de eerste week van de onderwijsvrije periode bij de begeleider te worden ingeleverd. De begeleider beoordeelt de scriptie – aan de hand van criteria in het beoordelingsformulier – in de daaropvolgende twee weken. Het eindcijfer wordt vastgesteld in overleg met een tweede beoordelaar uit de sectie waarbinnen het project is uitgevoerd. Met een 5 beoordeelde scripties kunnen, in overleg met de sectiecoördinator, in de laatste week van de onderwijsvrije periode herschreven worden. De deelnemers dienen zich te realiseren dat een goedgekeurde Bachelorscriptie een voorwaarde is voor inschrijving bij een Masteropleiding. Bij een onvoldoende beoordeling dient het project in principe opnieuw te worden gevolgd in een volgend studiejaar.

Toetsing

Omvang en vorm van de scriptie:

 • De omvang is 20-30 pagina’s, inclusief referenties, exclusief eventuele bijlagen.

 • De scriptie kan, in overleg met de scriptiebegeleider, in het Nederlands of in het Engels worden geschreven.

 • Scripties moeten in veel aspecten voldoen aan de normen van de APA (American Psychological Association). De APA manual is in de bibliotheek in te zien. Om de leesbaarheid te bevorderen kan op sommige punten van de APA richtlijnen worden afgeweken. Zo kunnen tabellen en grafieken direct in de tekst worden geplaatst en kan een regelafstand van 1.5 worden aangehouden.

 • Meer informatie over de opzet en beoordeling.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Informatie over het bachelorproject is beschikbaar op Blackboard.

Literatuur

Bij dit studieonderdeel hoort een syllabus, die te bestellen is via Readeronline.
Deze syllabus bevat informatie over:

 • de algemene gang van zaken

 • de fasering

 • het opstellen van een onderzoeksvoorstel

 • het kiezen van een analysemethode

 • het schrijven van het eindverslag

 • de financiering van het project

 • de ethiek van het doen van onderzoek.

Bij de behandeling van de ethische aspecten van onderzoek, wordt de KNAW-uitgave “Wetenschappelijk onderzoek: dilemma’s en verleidingen” gebruikt. Deze tekst is te downloaden van de website van de KNAW

Aanmelden

Aanmelding in november 2012. Meer informatie via de nieuwsberichten van psychologie.
Studenten die in verband met hun studieplanning het Bachelorproject in het eerste semester (september – december) willen volgen, dienen contact op te nemen met één van de studieadviseurs.

Contact

Algehele coördinatie van het bachelorproject: