Prospectus

nl en

Organisatie en Management

Course
2013-2014

Beschrijving

In het vak Organisatie en Management besteden wij aandacht aan het vraagstuk hoe en in welke omstandigheden veranderingen in organisatie en management van het openbaar bestuur een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Hierbij wordt een vergelijkend perspectief ingenomen. Tevens wordt getracht theorie en praktijk van vernieuwing en verbetering van publieke diensten met elkaar in verband te brengen. Wij zullen in dit vak voortbouwen op inzichten uit de bestuurskunde en de ma-nagementvakken uit jaar 1 en hier dieper op in gaan. Vragen die aan bod komen zijn on-der meer: hoe kunnen publieke organisaties excellente organisaties worden? Kunnen in-zichten uit het private bedrijfsleven daarbij behulpzaam zijn of dienen we vooral rekening te houden met de eigen aard van de organisaties en het management in de publieke sec-tor? In welke opzichten is kennis van eerdere pogingen tot bestuurlijke vernieuwing nut-tig voor een beter begrip van hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen? Wat zijn ver-schillende (nationale) tradities in publiek management en welke consequenties hebben deze tradities voor verschillende alternatieven voor het verbeteren van publieke dienst-verlening?

Leerdoelen

De leerdoelen van de cursus zijn:

  • Verdieping van kennis en inzicht in problemen in organisatie, functioneren en veranderen van het openbaar bestuur

  • Kennismaking met de aanbevelingen uit organisatie- en managementliteratuur om pu-blieke dienstverlening te verbeteren

  • Een beoordeling op grond van een kritische, historische en internationaal vergelijkende analyse van de houdbaarheid en wenselijkheid van die aanbevelingen in de context van het openbaar bestuur.

  • Werkgroepen: zelfstandige verbinding theorie / praktijk

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsing

Tentamen en werkstuk. Het eindcijfer wordt voor 70 % procent bepaald door het tenta-mencijfer, en voor 30 % door het cijfer dat is toegekend aan de onderzoeksopdracht van de werkgroep. Kandidaten slagen voor het hele vak O&M, indien het gecombineerde eindcijfer van werkgroep en tentamen een 6 of hoger is EN de beide deelcijfers afzonder-lijk een 6 of hoger zijn.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf half augustus 2013.

Literatuur

  • Hal G. Rainey, Understanding and Managing Public Organizations, San Francisco; Jos-sey-Bass, Laatste druk

  • Paul du Gay, (2000) In praise of bureaucracy: Weber, organization, ethics, London: Sa-ge.

Aanmelden

Via USIS

Contact

Prof. dr. F.M. van der Meer
071-527 40 53
Meerf@fsw.leidenuniv.nl