Prospectus

nl en

Publiek Management

Course
2013-2014

Omschrijving

In dit vak maken de studenten kennis met theorie over organisaties en met vraagstukken van organisatie en management van organisaties in de publieke sector. We richten ons specifiek op organisaties in de publieke sector. Aan de orde komen vragen als: Hoe is het openbaar bestuur georganiseerd? Welke problemen doen zich voor bij de organisatie van het openbaar bestuur en welke aanbevelingen geeft de organisatieliteratuur om die problemen aan te pakken? Bij de interne organisatie en het management van het openbaar bestuur komen onderwerpen als de structuur en cultuur en machtsprocessen binnen organisaties aan bod. We besteden uitvoerige aandacht aan de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van organisaties in de publieke sector. Tevens komt de organisatie van het ambtelijk apparaat ter sprake. We gaan in op (veranderingen van) de omvang, samenstelling en werkwijze van het ambtelijk apparaat in Nederland en andere westerse staten.
Thema’s die worden besproken, zijn:
– Het publieke karakter van organisaties in het openbaar bestuur
– Manieren van organiseren van publieke dienstverlening
– De samenstelling van het openbaar bestuur, op basis van verdienste of representativiteit
– De discussie omtrent groei en omvang van overheid en openbaar bestuur
– Bureaupolitiek als interne beleidsconcurrentie en de spanning tussen politiek en bureaucratie enerzijds en invloed van belangengroepen anderzijds
– Ambtelijke verantwoordelijkheden en ethiek
– Nieuwe moderne bestuursstijlen (NPM, verzelfstandiging, participatie van burgers in openbaar bestuur en invloed van internationalisering) op nationaal en op lokaal niveau

Leerdoelen

  • Studenten zijn op de hoogte van actuele (theoretische) inzichten en vraagstukken (dilemma’s) omtrent publieke organisaties – Studenten zijn in staat om op basis van theoretische inzichten de rol en het functioneren van publieke organisaties kritisch te analyseren – Studenten zijn in staat om op basis van theoretische kennis te komen tot (suggesties voor) oplossingen van problemen die zich binnen en buiten publieke organisaties voordoen

Rooster

Dit is het rooster

Onderwijsvorm

Seminars. Deelname aan de seminars is voor studenten bestuurskunde verplicht.

Toetsing

De toetsing van dit vak bestaat uit een schriftelijk tentamen en seminaropdracht(en).
De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Blackboard

Gebruik van blackboardcourse.

Literatuur

-Peters, B.G (2010), The politics of bureaucracy, London: Routledge (zesde druk)
-Eventuele losse artikelen.

Aanmelden

via usis

Contact

Mark Reijnders, MSc MA
m.a.w.reijnders@cdh.leidenuniv.nl
071-5276775
Spreekuur docent : 2 uur, datum/tijd ntb