Prospectus

nl en

Financieel Management in de Publieke Sector

Course
2013-2014

Omschrijving

Het gaat nogal eens mis in de publieke sector. Een spoorlijn die veel duurder uitvalt dan was afgesproken, woningcorporaties, provincies of gemeenten die grote verliezen lijden op risicovolle beleggingen, kosten van de gezondheidszorg die maar niet in de hand zijn te houden, en een verantwoordingsdag in de Tweede Kamer waar nauwelijks kamerleden op af komen: het zijn maar enkele voorbeelden waarin het financieel management in de publieke sector vragen oproept.
In dit vak wordt de theorie en de praktijk van het financieel management in de publieke sector behandeld. Steeds staan de vragen centraal hoe dit in theorie het beste vorm gegeven zou kunnen worden, wat daar in de praktijk van terechtkomt en hoe daarin verbetering zou kunnen worden gebracht.
In het financieel management in de publieke sector vervult de begroting een belangrijke rol. Ingegaan wordt op de begrotingscyclus (inclusief toezicht en controle), de begrotingsinrichting en de belangrijkste begrotingsstelsels. Verder wordt aandacht gegeven aan kosten en kostprijzen, de besluitvorming over grote projecten (kosten-batenanalyse), doelmatigheid en doeltreffendheid in de publieke sector, en ten slotte de financiering en het middelenbeheer.

Leerdoelen

•De student kan uitleggen waaruit de behandelde problematiek van het financieel management bij de overheid bestaat
•De student kan de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie definiëren interpreteren en uitleggen
•De student kan de behandelde vormen van financieel management bij de overheid interpreren en uitleggen

Rooster

Het voorlopige rooster staat op de roosterpagina

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen. De werkgroepen zijn verplicht, behalve voor studenten die vorig jaar een voldoende hebben gehaald voor hun presentatie.

Toetsing

Presentatie in de werkgroep (30% van het eindcijfer) en tentamen (70% van het eindcijfer). De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Via de Blackboardsite van dit vak kunt u o.a. doorklikken naar de collegesheets die tijdens de colleges door de docenten worden gebruikt. De sheets worden na de colleges gepubliceerd.

Literatuur

•T.L.C.M. Groot en G.J. van Helden (2012), Financieel management van non-profit organisaties, zesde, herziene druk, Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
•Additionele literatuur, als pdf of als weblink te vinden op Blackboard

Aanmelden

via uSis

Contact

Via de Afdeling Economie, Rechtenfaculteit, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, 2e etage, kamer B207. Tel. 071 – 527 7756. economie@law.leidenuniv.nl.