Prospectus

nl en

Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur

Course
2013-2014

Omschrijving

Het doel van deze cursus is het verstrekken van een inleidend overzicht van de politieke filosofie aan de hand van de posities van haar belangrijkste vertegenwoordigers, toegespitst op bestuurskundig relevante aspecten. Daarbij zal de nadruk liggen op de systematische aspecten van deze posities: welke zijn de theoretische en praktische implicaties van een politieke theorie? Vraagstukken die hierbij aan bod komen betreffen rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid, de institutionele vormgeving van een staat, het verband tussen individuele motieven tot handelen en de sturing van maatschappelijke processen en de verhouding tussen democratie en rechtsstatelijke beginselen zoals de machtenscheiding. De cursus laat zien hoe vanuit verschillende historische en systematische posities vraagstukken van de legitimatie van macht en overheidshandelen benaderd kunnen worden. Steeds wordt daarbij het verband aangegeven met bestuurskundige theorieën en bestuurlijke vraagstukken. Zo wordt voor studenten de (ideeën-) historische en normatieve context van het openbaar bestuur begrijpelijk.

Leerdoelen

Het vak wil studenten:

  • basiskennis geven van de traditie van de politieke filosofie en van de belangrijkste posities, theorieën, principes en begrippen daarin;

  • inzicht geven in de politiek-filosofische achtergronden van het moderne bestuurskundig denken en openbaar bestuur;

  • leren met behulp van politiek-filosofische teksten kritisch te reflecteren op en te argumenteren over (aspecten van) dat bestuurskundig denken en openbaar bestuur

Het vak sluit vooral aan bij de volgende eindkwalificaties van de BSc Bestuurskunde:
1. globaal inzicht in het eigen karakter van het bestuur in de publieke sector;
2. op algemeen niveau inzicht in normatieve vraagstukken en ethiek van openbaar bestuur;
4. een internationale oriëntatie;
7. vaardigheid in analytisch en conceptueel denken;
10. elementaire argumentatieve en communicatieve vaardigheden.

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsing

Tentamen

Blackboard

Docent maakt gebruik van bb.

Literatuur’

Michael L. Morgan (ed.), Classics of Moral and Political Theory, 5th edition, Hackett 2005 (hiervan een selectie).

Aanmelden

via usis

Contact

Dr. P. Overeem, p.overeem@cdh.leidenuniv.nl
Blok 1 geen (geen onderwijs) geen (geen onderwijs)
Blok 2 maandag 13-15 uur idem (maandag 13-15 uur)
Blok 3 vrijdag 9-11 uur idem (vrijdag 9-11 uur)
Blok 4 vrijdag 9-11 uur idem (vrijdag 9-11 uur)

Opmerkingen

Lees de teksten die via BlackBoard voor de eerste bijeenkomst zullen worden aangekondigd.