Prospectus

nl en

Economie, Bestuur en Management II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector

Course
2013-2014

Omschrijving

Net als in het vak EBM I analyseren studenten in dit vak in kleine groepen zelfstandig een bestuurlijk-economisch vraagstuk. Zij doen verslag van hun onderzoek in een paper. Centraal staat het thema Bedrijfsmatig werken in de publieke sector.
Van publieke en semi-publieke organisaties wordt in toenemende mate gevraagd dat zij doelmatig en doeltreffend werken, dat zij transparant zijn in hun handelen en dat door de bestuurders adequaat verantwoording wordt afgelegd. Running government as a business lijkt het devies te zijn. Aan bedrijfsmatig werken bij de (semi-)overheid zitten echter nogal wat haken en ogen. Het simpelweg kopiëren van bedrijfsmatige technieken en procedures op (semi-)publieke instellingen kan ongewenst gedrag uitlokken, kan stuklopen op onwil van betrokkenen, kan tot ongewenste resultaten leiden en kan onevenredig hoge uitvoeringskosten opleveren. Het onderzoek kiest een onderwerp op dit terrein en onderwerpt dit aan een economische en bestuurlijke analyse. Enkele voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn:

 • Hoe kunnen de kosten van grote projecten (zoals de Noord-Zuidlijn, de Betuweroute of de HSL) beter worden beheerst?

 • Welke mogelijkheden en beperkingen zitten er aan (het gebruik van) de vermogens van de woningcorporaties?

 • Hoe kan de regeldruk van een te kiezen ministerie echt worden verminderd en wat zijn daarvan de gevolgen?

 • Heeft het zin om het Rijk een bedrijfseconomisch begrotingsstelsel te laten gebruiken?

 • Hoe kunnen omvangrijke ombuigingen het best tot stand komen?

 • Sinds enige tijd probeert het Rijk in de begrotings én in de verantwoording een relatie te laten zien tussen doelstellingen, activiteiten en kosten. Dat gaat echter vaak erg moeizaam. Kan dit worden verbeterd, zo ja hoe, en zo nee waarom niet?

 • In 2008 greep de staat voor enkele tientallen miljarden euro’s in in de bankensector. Hoe kreeg deze operatie precies vorm, had dat beter gekund, en zijn hier lessen uit te trekken voor een eventuele volgende gelegenheid?

Leerdoelen

 • Na afronding van het vak heeft de student een tweede zelfstandige schriftelijke en mondelinge oefening achter de rug inzake een belangrijk (actueel) maatschappelijk vraagstuk op economisch terrein.

 • De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van (sociaal-)economische en bestuurlijke informatie.

 • De student is in staat om vanuit een multidisciplinaire probleembenadering en met een integratieve inhoudelijke aanpak bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken met uitgesproken economische componenten te onderzoeken.

 • De student is in staat om in een projectgroep samen te werken en in een projectgroep te komen tot een haalbare planning van een onderzoeksopdracht.

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en groepsseminars. Groepjes studenten kiezen een opdracht die wordt uitgewerkt in een paper. De gekozen probleemstelling wordt in een groepsbijeenkomst gepresenteerd en bediscussieerd met docent en medestudenten.

Toetsing

Presentatie van de probleemstelling, onderbouwd commentaar op de presentatie van de probleemstelling van een andere groep, en de paper.

Blackboard

De cursus maakt intensief gebruik van Blackboard. Via de Blackboardsite van dit vak kunt u doorklikken naar de collegesheets van het openingscollege. Daarnaast staat hier (de verwijzing naar) specifieke literatuur die dient als startpunt voor uw groepspaper. Verder vindt u op Blackboard alle relevante projectinformatie, waaronder een uitgebreide opdrachtomschrijving en informatie over de inschrijving, de groepsindeling en de beoordeling.

Literatuur

nnb

Aanmelden

via uSis

Contact

Via de Afdeling Economie, Rechtenfaculteit, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, 2e etage, kamer B2.07. Tel. 071 – 527 7756. Email: economie@law.leidenuniv.nl. Website: www.economie.leidenuniv.nl.