Prospectus

nl en

Compiler construction

Course
2013-2014

Toegangseisen

Algoritmiek, Fundamentele Informatica 2.

Beschrijving

Computerprogramma’s in een hogere programmeertaal kunnen pas uitgevoerd worden door een computer
als ze zijn vertaald naar lager-niveau code. In veel gevallen gebeurt dit door een compiler.

Bij dit vak leren we hoe compilers in verschillende stappen broncode omzetten in assemblycode. We bestuderen de theorie achter compilers, en passen deze toe bij het practicum, in een serie opdrachten waarbij we een eenvoudige compiler construeren.

Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de colleges hebben betrekking op het proces van de constructie van een compiler, b.v.: lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, intermediate code generation, code generation, en code optimization.

Leerdoelen

Inzicht verwerven in de functionaliteit van de verschillende fasen van het compileerproces, en hoe deze fasen aan elkaar gerelateerd zijn. Vertrouwd raken met de verschillende stappen in de constructie van een compiler en de problemen die daarbij optreden.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

Hoorcollege, enkele werkcolleges en een practicum met vier programmeeropdrachten.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van het semester. Het eindcijfer van het vak is een gewogen gemiddelde van de cijfers voor het tentamen (50%) en het practicum (50%). Zowel tentamen als (alle) programmeeropdrachten moeten voldoende zijn.

Literatuur

Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques, & Tools, second edition, Pearson / Addison Wesley, 2007, ISBN: 978-0-321-49169-5

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Compiler Constructie