Prospectus

nl en

Profileringsvak: Vergelijkend Constitutioneel Recht

Course
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Aan de hand van een recent internationaal handboek dat is aangeduid als ‘a landmark scholarly accomplishment in many respects’, wordt in dit vak allereerst een introductie gegeven in de voornaamste methoden, kansen en beperkingen van de (publiekrechtelijke) rechtsvergelijking. Vervolgens wordt ingegaan op de grote uitdagingen waarvoor de nationale staat zich in de 21ste eeuw gesteld ziet in termen van achtereenvolgens ‘intelligent governance’, politieke legitimeit en de scheiding der machten, onder invloed van onder meer Europeanisering en internationalisering. Hierbij worden elementen uit onder meer het Confuciaanse constitutionalisme als spiegel gebruikt om de problematiek waarmee de Westerse liberale democratie zich momenteel geconfronteerd ziet meer reliëf te geven. Nationale staten staan niet alleen onder druk van buitenaf (de reeds genoemde Europeanisering en internationalisering), maar ook van binnenuit. Terwijl vanouds kon worden uitgegaan van een zekere mate van homogeniteit van hun bevolkingen, lijken in de 21e eeuw de centrifugale krachten definitief aan de winnende hand. De vraag is of en in hoeverre constitutionele democratieën deze tendens door middel van (aanpassingen in) hun staatsinrichting kunnen trachten te keren. In de laatste bijeenkomst zal daarom mede aan de hand van nog weer andere staatsrechtelijk kernbegrippen als constitutionele identiteit en federalisme onder meer de blik worden gericht op het Zwitserse model als mogelijke bron van inspiratie voor bijvoorbeeld de Europese Unie.

Leerdoelen

Doel van het vak
De behandeling, op rechtsvergelijkende basis, van een vijftal nauw met elkaar samenhangende constitutioneelrechtelijke thema’s, die van fundamenteel belang zijn voor iedere bestuursjurist.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Eindtermen inhoud:

 1. U heeft grondige kennis van en diepgaand inzicht in de voornaamste theoretische, historische en institutionele aspecten van hedendaagse staatsvormen en regeringsstelsels in rechtsvergelijkend perspectief.
 2. U heeft kennis van en inzicht in de uitdagingen waarvoor deze staatsvormen en regeringsstelsels zich gesteld zien onder zowel externe (Europeanisering, internationalisering) als interne druk (centrifugale krachten) en de antwoorden zoals deze op deze tendensen (beginnen te) worden geformuleerd.

Eindtermen vaardigheden:
U heeft kennis over en inzicht in de methoden, mogelijkheden en beperkingen van de (publiekrechtelijke) rechtsvergelijking.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het zich door middel van zelfstudie eigen maken van de op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en keuzeliteratuur en het schrijven van tussentijds schriftelijk werk hierover. Een en ander mede met het oog op de discussie tijdens de werkgroepen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Vier tussentijdse schriftelijke notities van ca. 1.200 woorden (80%), inclusief de mondelinge verdediging daarvan en overige participatie (20%).

Inleverprocedures
Het tussentijds schriftelijk werk dient via Blackboard te worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, zoals nader aangegeven op Blackboard, en hetgeen behandeld is tijdens de colleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur
Michel Rosenfeld & András Sajó (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (Oxford: Oxford University Press, 2012) (paperback edition, 2013).

Werkboek
Digitaal

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2013, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator Mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer

 • Bereikbaarheid: Via email

 • Telefoon: 071 527 7710

 • E-mail: h.m.t.d.tennapel@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.