Prospectus

nl en

Historical sociolinguistics: the language of Leiden

Course
2013-2014

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

Taalgeschiedenissen zijn vaak geschiedenissen van de standaardtaal. Zo ook het Nederlands dat, zoals het verhaal gaat, rond 1650 zijn standaardtalige vorm had gevonden. Vanuit sociolinguïstisch perspectief, waarin talige verschillen in sociaal complexe samenlevingen (m.n. steden) centraal staan, kun je je afvragen of de taal van een stad als Leiden niet gevarieerder is geweest. Het is niet onwaarschijnlijk dat sociale verschillen ook in vroeger tijden correspondeerden met talige verschillen.

In dit college onderzoeken we de taal van de stad Leiden door de eeuwen heen. We concentreren ons op de periode waarvan altijd wordt aangenomen dat de standaardtaal dominant werd: de 17e en 18e eeuw. We achterhalen Leidse bronnen (in de UB, in het Regionaal Archief Leiden) die een glimp van de talige variatie laten zien, en proberen zo te komen tot een sociolinguïstische geschiedenis van de taal van Leiden. Het tweede deel van het college is praktisch met de nadruk op het eigen onderzoek van de taal van Leiden (archiefonderzoek, corpuscompilatie, taalkundige analyse). In het eerste deel bereiden we ons daarop voor door studie van de internationale onderzoekstraditie van de historische sociolinguïstiek.

In het afsluitende werkstuk kan er, afhankelijk van de interesse van de student, meer aandacht zijn voor theoretische taalkundige aspecten van taalvariatie en taalverandering, voor sociolinguïstische aspecten of voor de cultuur-historische context.

Leerdoelen

Kennis van het internationale historisch-sociolinguïstische onderzoek
Kennis van 17de- en 18de-eeuws Nederlands op alle niveaus (fonologie en spelling, morfologie, syntaxis, stijl)
Toepassen van historisch-sociolinguïstische methoden in eigen onderzoek
Mondeling en schriftelijk rapporten over onderzoeksresultaten
Kritisch analyseren van onderzoeksresultaten
Toepassen van filologische methoden t.b.v. eigen onderzoek

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden of een link naar het rooster op de opleidingswebsite. Als het betreffende rooster in jaren is verdeeld (propedeuse, tweede jaar etc.), graag het jaar vermelden waar dit vak te vinden is.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • totale studielast 10 EC = 280 uur – werkcollege 10 weken x 2 uur = 20 uur – voorbereiding werkcollege 10 weken x 10 uur = 100 uur – voorbereiding werkstuk 3 weken x 10 uur = 30 uur – werkstuk (inlezen, onderzoek, schrijven eerste en tweede versie, presentatie) = 130 uur

Toetsing

  • werkstuk (70%)

  • mondelinge presentaties (15%)

  • participatie in de werkgroep (15%)

Blackboard

Ja, met name voor cursusinformatie, literatuurverwijzingen en opdrachten

Literatuur

Verplichte achtergrondliteratuur (UB Leiden): Terttu Nevalainen & Helena Raumolin-Brunberg, Historical Sociolinguistics: Language Change in Tudor and Stuart England. Londen 2003: Longman.

Verdere literatuur wordt later opgegeven.

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden.
Dit onderdeel moet (centraal) door de teamleider worden ingevuld!

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. G.J. Rutten
g.j.rutten@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Deze werkgroep is ook bedoeld voor studenten die de Researchmaster Linguistics volgen.